1=100HFTLTBDBDHFTSMTMTBDSHFTBDBDSHFTBDMTLT442HFTLTBDBDHFTSMTMTBDSHFTBDBDSHFTBDMTLT3=100HFTLTBDBDHFTSMTMTBDSHFTBDBDSHFTBDMTLT4=100HFTLTBDBDHFTSMTMTBDSHFTBDBDSHFTBDMTLT5=100HFTLTBDBDHFTSMTMTBDSHFTBDBDSHFTBDMTLT6=100HFTLTBDBDHFTSMTMTBDSHFTBDBDSSSS7=100HFTLTBDBDHFTSMTMTBDSHFTBDBDSHFTBDMTLT8=100HFTLTBDBDHFTSMTMTBDSHFTBDBDSHFTBDMTLT9=100HFTLTBDBDHFTSMTMTBDSHFTBDBDSHFTBDMTLT10=100HFTLTBDBDHFTSMTMTBDSHFTBDBDSSSS11=100BDCC2SoHBDoHSoH12=100BDoHSoHBDoHBDSoHBD13=100BDCC2SoHBDoHSoH14BDCC2SoHBDCC2BDSSSS15BDCC2SoHBDoHSoH16BDoHSoHBDoHBDSoHBD17BDCC2SoHBDoHSoH18BDCC2SoHBDCC2BDSSSS19BDCC2xHxHSxHxHBDxHxHSxH20xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH21BDCC2xHxHSxHxHBDxHxHSxH22xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSSoH23BDCC2SoHBDoHSoH24BDoHBDSoHBDoHBDSoH25BDCC2SoHBDoHSoH26BDCC1BDSCC2LTHFTBDCC1BDLFTSCC2LT27BDCC1HFTLTBDBDHFTSMTMTBDSHFTBDBDSHFTBDMTLT28=100HFTLTBDBDHFTSMTMTBDSHFTBDBDSHFTBDMTLT29=100HFTLTBDBDHFTSMTMTBDSHFTBDBDSHFTBDMTLT30=100HFTLTBDBDHFTSMTMTBDSHFTBDBDSSSS31=100BDCC1HFTLTBDBDHFTSMTMTBDSHFTBDBDSHFTBDMTLT32=100HFTLTBDBDHFTSMTMTBDSHFTBDBDSHFTBDMTLT33=100HFTLTBDBDHFTSMTMTBDSHFTBDBDSHFTBDMTLT34=100HFTLTBDBDHFTSMTMTBDSHFTBDBDSSSS35=100BDCC2SoHBDoHSoH36=100BDoHSoHBDoHBDSoHBD37=100BDCC2SoHBDoHSoH38BDCC2SoHBDCC2BDSSSS39BDCC2SoHBDoHSoH40BDoHSoHBDoHBDSoHBD41BDCC2SoHBDoHSoH42BDCC2SoHBDCC2BDSSSS43BDCC2xHxHSxHxHBDxHxHSxH44xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH45BDCC2xHxHSxHxHBDxHxHSxH46xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSSoH47BDCC2SoHBDoHSoH48BDoHBDSoHBDoHBDSoH49BDCC2SoHBDoHSoH50BDCC1BDSCC2LTHFTBDCC1BDLFTSCC2LT51BDCC1HFTLTBDBDHFTSMTMTBDSHFTBDBDSHFTBDMTLT52=100HFTLTBDBDHFTSMTMTBDSHFTBDBDSHFTBDMTLT53=100HFTLTBDBDHFTSMTMTBDSHFTBDBDSHFTBDMTLT54=100HFTLTBDBDHFTSMTMTBDSHFTBDBDSSSS55=100BDCC1HFTLTBDBDHFTSMTMTBDSHFTBDBDSHFTBDMTLT56=100HFTLTBDBDHFTSMTMTBDSHFTBDBDSHFTBDMTLT57=100HFTLTBDBDHFTSMTMTBDSHFTBDBDSHFTBDMTLT58=100HFTLTBDBDHFTSMTMTBDSHFTBDBDSSSS59=100BDCC1HFTBDLFTBD60=100CC1BD61CC2BD6263CC2BDoHoHoH64CC1BDoHoHoH65CC1BDSSCC1BD66oHoH67BDCC2SSLTLToHBDxHBD68BDCC2BDBDBDBDCC2BDSBDBDSSBDLTLTBDSBD69BDCC1SBDrbSBDrbSBDrbSBDrbSBDrbSBDrbSBDrbS70BDCC1SBDrbSBDrbSBDrbSBDrbSBDrbSBDrbSBDrbS71BDCC1SBDrbSBDrbSBDrbSBDrbSBDrbSBDrbSBDrbS72BDCC1SBDrbSBDrbSBDrbSBDrbSBDrbSABDCC1SSSSSSSS73BDCC2SoHBDoHBDSoHBDoHSoHBDoHBDSoH74BDCC2SoHBDoHBDSoHBDoHSoHBDoHBDSoH75BDCC2SoHBDoHBDSoHBDoHSoHBDoHBDSoH76BDCC2SoHBDoHBDSoHSSSSSSHFTLTLFTHFTSSBD77BDCC1SBDrbSBDrbSBDrbSBDrbSBDrbSBDrbSBDrbS78BDCC1SBDrbSBDrbSBDrbSBDrbSBDrbSBDrbSBDrbS79BDCC1SBDrbSBDrbSBDrbSBDrbSBDrbSBDrbSBDrbS80BDCC1SBDrbSBDrbSBDrbSBDrbSBDrbSABDCC1SSSSSSSS81BDCC2SoHBDoHBDSoHBDoHSoHBDoHBDSoH82BDCC2SoHBDoHBDSoHBDoHSoHBDoHBDSoH83BDCC2SoHBDoHBDSoHBDoHSoHBDoHBDSoH84BDCC2SoHBDoHBDSoHBDoHSoHBDoHBDSoH85BDCC2SoHBDoHBDBDSoHBDBDoHSoHBDoHBDBDSoHBDBD86BDCC2SoHBDoHBDBDSoHBDBDoHBDSoHBDoHBDBDSoH87BDCC2SoHBDoHBDBDSoHBDBDoHSoHBDoHBDBDSoHBDBD88BDCC2SoHBDoHBDBDSoHBDBDoHBDSoHBDoHBDBDSoH89BDCC2SoHBDoHBDBDSoHBDBDoHSoHBDoHBDBDSoHBDBD90BDCC2SoHBDoHBDBDSoHBDBDoHBDSoHBDoHBDBDSoH91BDCC2SoHBDoHBDBDSoHBDBDoHSoHBDoHBDBDSoHBDBD92BDCC2SoHBDoHBDBDSoHBDBDoHBDSoHBDoHBDBDBDSSoHSSS93CC1BDoHoHxHxHoHBDSSBDSS94CC2BDrbBDBDLTLTBDBDSS95BDCC1HFTLTBDBDHFTSMTMTBDSHFTBDBDSHFTBDMTLT96=100HFTLTBDBDHFTSMTMTBDSHFTBDBDSHFTBDMTLT97=100HFTLTBDBDHFTSMTMTBDSHFTBDBDSHFTBDMTLT98=100HFTLTBDBDHFTSMTMTBDSHFTBDBDSSSS99=100BDCC1HFTLTBDBDHFTSMTMTBDSHFTBDBDSHFTBDMTLT100=100HFTLTBDBDHFTSMTMTBDSHFTBDBDSHFTBDMTLT101=100HFTLTBDBDHFTSMTMTBDSHFTBDBDSHFTBDMTLT102=100HFTLTBDBDHFTSMTMTBDSHFTBDBDSSSS