1=14044234567tatarbtata8tatarbtata9ASESASESASESASESASESASESASESASES10ASESASESASESASESxHESESESxHESxHHFTHFTHFTxHHFT11LMTxHfHHFTxHfHLMTxHfHHFTxHtafH12LMTxHfHHFTxHfHLMTxHfHESESESES13LMTxHfHHFTxHfHLMTxHfHHFTxHtafH14LMTxHfHHFTxHfHLMTxHCCHFTCC15LMTxHfHHFTxHfHLMTxHfHHFTxHtafH16LMTxHfHHFTxHfHxHESESESxHESxHLFTLFTLFTxHLFT17LMTxHfHHFTxHfHLMTxHfHHFTxHtafH18LMTxHfHHFTxHfHLMTxHfHoHxHESCCfHES19ASESASESASESASESASESASESASESASES20ASESASESASESASESxHESESESxHESxHHFTHFTHFTxHHFT21LMTxHfHHFTxHfHLMTxHfHHFTxHtafH22LMTxHfHHFTxHfHLMTxHfHHFTxHtafH23LMTxHfHHFTxHfHLMTxHfHHFTxHtafH24LMTxHfHHFTxHfHLMTxHfHHFTxHtafH25LMTxHfHHFTxHfHLMTxHfHHFTxHtafH26LMTxHfHHFTxHfHLMTxHfHHFTxHtafH27LMTxHfHHFTxHfHLMTxHfHHFTxHtafH28LMTxHfHHFTxHfHLMTxHfHHFTxHtafH29LMTxHfHHFTxHfHLMTxHCCHFTCC30LMTxHfHESESESESLFTLFTLFTLFTHFTHFTHFTHFT31LFTxHfHHFTfHxHASfHASfHASfHASfH32LFTxHfHHFTfHxHLFTxHfHHFTxHfH33LFTxHfHHFTfHxHLFTxHfHHFTxHfH34HFTxHLFTCCxHESESESfHESxHLFTLFTLFTfHLFTxHHFTHFTHFTfHHFT35ASxHESxH1436xHxHfHfHxHxHfHfH4437LMTxHfHHFTxHfHLMTxHfHHFTxHtafH38LMTxHfHHFTxHfHLMTxHCCHFTCC39LMTxHfHHFTxHfHLMTxHfHHFTxHtafH40LMTxHfHESESESESHFTxHfHLFTLFTLFTLFT41LMTxHfHHFTxHfHLMTxHfHHFTxHtafH42LMTxHfHHFTxHfHLMTxHfHLFTHFTLTHMT43LMTxHfHHFTxHfHLMTxHfHHFTxHtafH44LMTxHfHHFTxHfHLMTxHfHHFTxHtafH45LMTxHfHESESESESHFTxHfHLFTLFTLFTLFT46LMTxHfHHFTxHfHLMTxHfHHFTxHtafH47ASESASESASESASESASESASESASESASES48HCESHCESHCESHCESxHESESESxHESxHHFTHFTCC49505152ASCC53