1Intro=140ASASxHxH442ASASxHxH3ASASxHASASxHASAS4LTrbxHLTrbxHcbcbASBDBD5xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH6xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH7xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH8xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxHASxHASxHAS9Estrofa 1xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH10xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH11xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH12xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH13xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH14xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH15xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH16xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH17Estrofa 2xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH18xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH19xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH20xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH21xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH22xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH23xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH24xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH25RiffxHBDxHxHASxHxHBDxHASxH26xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH27xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH28xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxHASxHASxHAS29Estrofa 3xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH30xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH31xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH32xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH33xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH34xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH35xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH36xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH37Estrofa 4xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH38xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH39xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH40xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH41xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH42xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH43xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH44xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH45Pre-estribillofHABDASfHESfHABDfHESASfHABD46fHABDASfHESfHABDfHESBDfHABDBD47fHABDASfHESfHABDfHESASfHABD48fHABDASfHESfHABDfHESBDfHABDBD49fHABDASfHESfHABDfHESASfHABD50fHABDASfHESfHABDfHESBDfHABDBD51fHABDASfHESfHABDfHESASfHABD52fHABDASfHESfHABDfHESBDfHABDBD53fHABDASfHESfHABDfHESASfHABD54fHABDASfHESfHABDfHESBDfHABDBD55fHABDASfHESfHABDfHESASfHABD56fHABDASfHESfHABDfHESBDfHABDBD57ASASxHASASxHASAS58LTrbxHLTrbxHcbcbASBDBD59EstribilloxHBDxHxHASxHxHBDxHASxH60xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH61xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH62xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH63xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH64xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH65xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH66xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH67xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH68xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH69xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH70xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH71xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH72xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH73xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH74xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH75CambioxHBDxHESxHBDxHES76xHBDxHESxHBDxHESxHES77xHBDxHESxHBDxHES78ASBDASoHrbASBDoH3479xHBDxHESxHBDxHES4480xHBDxHESxHBDxHESxHES81xHBDxHESxHBDxHES82ASBDASoHrbASBDoH3483Estrofa 5xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH4484xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH85xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH86xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH87xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH88xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH89xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH90xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH91Estrofa 6xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH92xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH93xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH94xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH95xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH96xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH97xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH98xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH99RiffxHBDxHxHASxHxHBDxHASxH100xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH101xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH102xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxHASxHASxHAS103Estrofa 7xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH104xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH105xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH106xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH107xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH108xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH109xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH110xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH111Estrofa 8xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH112xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH113xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH114xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH115xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH116xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH117xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH118xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH119Pre-estribillofHABDASfHESfHABDfHESASfHABD120fHABDASfHESfHABDfHESBDfHABDBD121fHABDASfHESfHABDfHESASfHABD122fHABDASfHESfHABDfHESBDfHABDBD123fHABDASfHESfHABDfHESASfHABD124fHABDASfHESfHABDfHESBDfHABDBD125fHABDASfHESfHABDfHESASfHABD126fHABDASfHESfHABDfHESBDfHABDBD127fHABDASfHESfHABDfHESASfHABD128fHABDASfHESfHABDfHESBDfHABDBD129fHABDASfHESfHABDfHESASfHABD130fHABDASfHESfHABDfHESBDfHABDBD131ASASxHASASxHASAS132LTrbxHLTrbxHcbcbASBDBD133EstribilloxHBDxHxHASxHxHBDxHASxH134xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH135xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH136xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH137xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH138xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH139xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH140xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH141xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH142xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH143xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH144xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH145xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH146xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH147xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH148xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH149CambioxHBDxHESxHBDxHES150xHBDxHESxHBDxHESxHES151xHBDxHESxHBDxHES152ASBDASoHrbASBDoH34153xHBDxHESxHBDxHES44154xHBDxHESxHBDxHESxHES155xHBDxHESxHBDxHES156ASBDASoHrbASBDoH34157Solo guitarraxHBDxHxHASxHxHBDxHASxH44158xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH159xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH160xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH161xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH162xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH163xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH164xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH165PuenteASASxHASASxHASAS166LTrbxHLTrbxHcbcbASBDBD167EstribilloxHBDxHxHASxHxHBDxHASxH168xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH169xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH170xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH171xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH172xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH173xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH174xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH175xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH176xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH177xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH178xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH179xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH180xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH181xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH182xHBDxHxHASxHxHBDxHASxH183FinalxHBDxHESxHBDxHES184xHBDxHESxHBDxHESxHES185xHBDxHESxHBDxHES186ASBDASoHrbASBDoH34187xHBDxHESxHBDxHES44188xHBDxHESxHBDxHESxHES189xHBDxHESxHBDxHES190ASBDASoHrbASBDoH34191rbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrb44