eBGDAE1=12020XXX20XXX42XXX42XXX20XXXXXXXXX42XXXXXXXXX442XXXXXXXXXXXX20XXX75XXX42XXX20XXXXXXXXXXXXXXX32020XXXXXX203131XXXXXX3120XXX203131204XXXXXXXXXXXX20203131202031312020XXXXXX5XXXXXX202075533120XXX20XXX20XXX20XXX206XXX20XXX20XXX31XXX53XXX75XXX20XXX20XXX207XXX20XXX20XXX20XXX31XXX53XXX75XXX20XXX208XXXXXX202020202020313131313131535395353535375757575757520202020202010XXXXXXXXXXXX20202020XXXXXXXXXXXX3131313111XXXXXXXXXXXX53535353XXXXXXXXXXXX7575757512XXXXXXXXXXXX20202020XXX20XXX20XXX2031XXX1320XXX20XXX2075XXX20XXX20XXX2053XXX202014XXX2020XXX2020202020202020XXXXXXXXXXXX1520XXX20XXX42XXX42XXX20XXXXXXXXX42XXXXXXXXX16XXXXXXXXXXXX20XXX42XXX75XXX20XXXXXXXXXXXXXXX172020XXXXXX203131XXXXXX3120XXX2031312018XXXXXXXXXXXX20203131202031312020XXXXXX19XXXXXX202031537520XXX20XXX20XXX20XXX2020XXX20XXX20XXX75XXX53XXX31XXX20XXX20XXX2021XXX20XXX20XXX20XXX75XXX53XXX31XXX20XXX2022XXXXXX2020202020207575757575755353235353535331313131313120202020202024XXXXXXXXXXXX20202020XXXXXXXXXXXX7575757525XXXXXXXXXXXX53535353XXXXXXXXXXXX3131313126XXXXXXXXXXXX20202020XXX20XXX20XXX2053XXX2720XXX20XXX2075XXX20XXX20XXX2031XXX202028XXX2020XXX2020202020202020XXXXXXXXXXXX2900000055555533333033222222777777663166660000004444443288888822222266663334353637383940417575XXXXXXXXXXXX5353XXXXXXXXXXXX42313120313120437575XXXXXXXXXXXX5353XXXXXXXXXXXX44313120203131202045315375757546XXXXXXXXXXXX5353XXXXXXXXXXXX313147202031533120757548XXXXXXXX5353XXXXXXXX31204920315375507575XXXXXXXXXXXX5353XXXXXXXXXXXX51313120313120527575XXXXXXXXXXXX5353XXXXXXXXXXXX53313120203131202054315375757555XXXXXXXXXXXX5353XXXXXXXXXXXX313156202031533120757557XXXXXXXXXXXX5353XXXXXXXXXXXX31205820315375595360106131625063516403651366056720203131535320206875753131202053536975757575757575757031312020535375757120202031313172535353757575732074757677