eBGDAE1=1003¼44222033¼4220563003XXXXXX73203¼822093¼10220113¼1222013143003XXXXXX153203¼16220173¼3¼18Chorus75XXXXXX75XXXXXX19755532075XXX75XXXXXX21753¼3¼2275XXXXXX75XXXXXX23755532475XXX75XXXXXX25753¼3¼26Verse220273¼282202930003313203¼32220333¼34Verse220353¼362203738003393203¼40220413¼42Chorus75XXXXXX75XXXXXX43755534475XXX75XXXXXX45753¼3¼4675XXXXXX75XXXXXX4775553P. M.P. M.P. M.4875XXX75XXXXXX49753¼3¼50Solo53335333533353P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.51311131115333531¼5253335333533353P. M.P. M.P. M.P. M.53311131115333531¼542203220XX55320320003P. M.562203220XX57320320003582203220XXP. M.59320320003602203220XX613203¼3¼62Verse220633¼642206566003673203¼68220693¼70220713¼722207374003753203¼76220773¼78Chorus75XXXXXX75XXXXXX79755538075XXX75XXXXXX81753¼3¼8275XXXXXX75XXXXXX83755538475XXX75XXXXXX85753¼3¼86Outro\fade22087553553882208955355390220915535539222093553553