eBGDAE133Ïðîñòåéøåå äâóõãîëîñüå: áàñ + àêêîðäû=90G7add135430124423C9332104let ringlet ring3Ïðîñòîå äâóõãîëîñüå: ìåëîäèÿ + àðïåäæèî=60Em775545554F#dim55445444let ringlet ring5Em332000226D#dim2112111270Ïðèìèòèâíîå äâóõãîëîñüå: áàñ + àðïåäæèî=132Am22Òàêîå âîò ñìåùåíèå àêöåíòà íàçûâàåòñÿ "ñèíêîïà"0022183G620Åùå îäíà ñèíêîïà3320192D/F#02È åùå îäíà ñèíêîïà32021101F3210E21011Ýòî íà÷àëî ìè-ìèíîðíîãî áóððý Áàõà=1203Áàñ + ìåëîäèÿ022120302024002133022400231143002024002153Âíèìàíèå! Ñåé÷àñ áóäåò èíòåðåñíûé ïåðåõîä.0220402163Îäèí êâàäðàò áëþçà â Ñîëü00303300030173Èíòåðåñíàÿ ðèòìèêà: åñòü 16-å è ïóíêòèð0130332223218300303300030193003033333332030130332223221331330331332222223003033000302330030333333324553550553554444253313303313322222630030330003027300303102000202000028G330023292Çäåñü èìååò ìåñòî èíòåðåñíûé êîìïîçèòîðñêèé ïðèåì:Am21012222303àêêîðä, êàê òàêîâîé, íå ìåíÿåòñÿ, íî ìåíÿåòñÿ áàñ.Am/F21012332314È ïîýòîìó ãàðìîíèÿ ôðàãìåíòà âîñïðèíèìàåòñÿ íàìè, Am/F#21012442323êàê êðàñèâàÿ è èçìåí÷èâàÿ. Î÷åíü õîðîøî!Am/F21012332332Am2100Am/D210343Am/C2102Am/B21035036Am55577375Sting — Fragile (arr. Sungha Jung)=10575738395[there is just Intro + 1st part of Verse]75740754157574243575775744450Òåìï ìåíÿåòñÿ ñêà÷êîì ïðè ïåðåõîäå îò…=1621212000101089…âñòóïëåíèÿ460ê êóïëåòó891212121200470890727374755480558989074988987VII --------------7779950899898980510775589052000530Óãàäàé ìåëîäèþ! Ýòî — î÷åíü èçâåñòíîå ïðîèçâåäåíèå=552212212212213333543221221221322133335513213215333333333356021322102200103333570Íîòà äî ïðèíàäëåæèò îáîèì ãîëîñàì îäíîâðåìåííî0222212212021033335840432432432043033335900212210123332333336030012013354335433336131012012012013333623101101101645543333636456656656645643333644465336522210321333365335355334521102333366335355353425Íîòà ðå ïðèíàäëåæèò îáîèì ãîëîñàì îäíîâðåìåííî542333367353353354353433333683454335411543254333369334354354353433333703454335411543254333371334354323320323333724325025010233Íîòà ôà ïðèíàäëåæèò îáîèì ãîëîñàì îäíîâðåìåííî3233333733453665343345Àíàëîãè÷íî çäåñü — íîòà…5343333…ðå740255305530552044233333333755Âíèìàíèå! Ñåé÷àñ áóäåò ðàçðûâ øàáëîíà, íî ìÿãêèé.532323777675765333376F#dim5454B72021277C0102378È, íàêîíåö, ãðóïïèðîâêà íîò, âñå âàðèàíòû=4522200000(ïðîñòî äî êó÷è, ÷òîáû áûëî òóò æå)0000000000000356779333333333500000000098033333333333111111111111222222222222211121381222222222222222233333382222222222333383000000000055840000000000000055Add annotation1 Add annotationAdd annotation2 Add annotationAdd annotation3 Add annotationAdd annotation4 Add annotationAdd annotation5 Add annotationAdd annotation6 Add annotationAdd annotation7 Add annotationAdd annotation8 Add annotationAdd annotation9 Add annotationAdd annotation10 Add annotationAdd annotation11 Add annotationAdd annotation12 Add annotationAdd annotation13 Add annotationAdd annotation14 Add annotationAdd annotation15 Add annotationAdd annotation16 Add annotationAdd annotation17 Add annotationAdd annotation18 Add annotationAdd annotation19 Add annotationAdd annotation20 Add annotationAdd annotation21 Add annotationAdd annotation22 Add annotationAdd annotation23 Add annotationAdd annotation24 Add annotationAdd annotation25 Add annotationAdd annotation26 Add annotationAdd annotation27 Add annotationAdd annotation28 Add annotationAdd annotation29 Add annotationAdd annotation30 Add annotationAdd annotation31 Add annotationAdd annotation32 Add annotationAdd annotation33 Add annotationAdd annotation34 Add annotationAdd annotation35 Add annotationAdd annotation36 Add annotationAdd annotation37 Add annotationAdd annotation38 Add annotationAdd annotation39 Add annotationAdd annotation40 Add annotationAdd annotation41 Add annotationAdd annotation42 Add annotationAdd annotation43 Add annotationAdd annotation44 Add annotationAdd annotation45 Add annotationAdd annotation46 Add annotationAdd annotation47 Add annotationAdd annotation48 Add annotationAdd annotation49 Add annotationAdd annotation50 Add annotationAdd annotation51 Add annotationAdd annotation52 Add annotationAdd annotation53 Add annotationAdd annotation54 Add annotationAdd annotation55 Add annotationAdd annotation56 Add annotationAdd annotation57 Add annotationAdd annotation58 Add annotationAdd annotation59 Add annotationAdd annotation60 Add annotationAdd annotation61 Add annotationAdd annotation62 Add annotationAdd annotation63 Add annotationAdd annotation64 Add annotationAdd annotation65 Add annotationAdd annotation66 Add annotationAdd annotation67 Add annotationAdd annotation68 Add annotationAdd annotation69 Add annotationAdd annotation70 Add annotationAdd annotation71 Add annotationAdd annotation72 Add annotationAdd annotation73 Add annotationAdd annotation74 Add annotationAdd annotation75 Add annotationAdd annotation76 Add annotationAdd annotation77 Add annotationAdd annotation78 Add annotationAdd annotation79 Add annotationAdd annotation80 Add annotationAdd annotation81 Add annotationAdd annotation82 Add annotationAdd annotation83 Add annotationAdd annotation84 Add annotationChange tuning (R)