eBGDAE1=120442345Verse 1FXXXXXXF112301FXXXXXXF112301A#XXXXXXA#667886A#XXXXXXA#6678866FXXXXXXF112301FXXXXXXF112301CXXXXXXC88910108CXXXXXXC889101087FXXXXXXF112301FXXXXXXF112301A#XXXXXXA#667886A#XXXXXXA#66788684xC88910108C88910108C88910108C88910108C88910108C88910108C88910108C88910108C889101089Pre-Chorus1011Chorus121314Interlude15161718FXXXXXXF112301FXXXXXXF112301A#XXXXXXA#667886A#XXXXXXA#66788619FXXXXXXF112301FXXXXXXF112301CXXXXXXC88910108CXXXXXXC8891010820FXXXXXXF112301FXXXXXXF112301A#XXXXXXA#667886A#XXXXXXA#667886214xC88910108C88910108C88910108C88910108C88910108C88910108C88910108C88910108C8891010822Pre-Chorus2324Chorus252627Bridge284x29Outro3031323334