1=180StxStx442StxStxoHoH3xHABDASABDfHABDABDASABD4xHABDASABDfHABDABDASABD5xHABDASABDfHABDABDASABD6xHABDASASASABDABDASABDABDCCASABDABDABD7xHABDASABDfHABDABDASABD8xHABDASABDfHABDABDASABD9xHABDASABDfHABDABDASABD10ASASASASASASASABDABDABDABDABDABDABDCCAS11Solo começoxHABDASABDABDAS12xHABDASABDABDAS13xHABDASABDABDAS14xHABDASASASABDABDASABDABDASABDABDABD15xHABDASABDABDAS16xHABDASABDABDAS17xHABDASABDABDAS18ASASASASASASASABDABDABDABDABDABDABDCCAS19xHABDASABDABDAS20xHABDASABDABDAS21xHABDASABDABDAS22xHABDASASASABDABDASABDABDASABDABDABD23xHABDASABDABDAS24xHABDASABDABDAS25xHABDASABDABDAS26ASASASASASASASABDABDABDABDABDABDABDCCAS27xHABDASABDABDAS28xHABDASABDABDAS29xHABDASABDABDAS30Solo finalxHABDASASASABDABDASABDABDASABDABDABD31xHABDASABDABDAS32xHABDASABDABDAS33xHABDASABDABDAS34ASASASASASASASABDABDABDABDABDABDABDCCAS35Solo de tecladoxHABDASABDABDAS36xHABDASABDABDAS37xHABDASABDABDAS38xHABDASASASABDABDASABDABDASABDABDABD39xHABDASABDABDAS40xHABDASABDABDAS41xHABDASABDABDAS42ASASASASASASASABDABDABDABDABDABDABDCCAS43xHABDASABDABDAS44xHABDASABDABDAS45xHABDASABDABDAS46xHABDASASASABDABDASABDABDASABDABDABD47xHABDASABDABDAS48xHABDASABDABDAS49xHABDASABDABDAS50ASASASASASASASABDABDABDABDABDABDABDCCAS51xHABDASABDfHABDABDASABD52xHABDASABDfHABDABDASABD53xHABDASABDfHABDABDASABD54xHABDASASASABDABDASABDABDCCASABDABDABD55xHABDASABDfHABDABDASABD56xHABDASABDfHABDABDASABD57xHABDASABDfHABDABDASABD58ASASASASASASASABDABDABDABDABDABDABDCCAS59big endASESABDfHCCBDAdd annotation1 Add annotationAdd annotation2 Add annotationAdd annotation3 Add annotationAdd annotation4 Add annotationAdd annotation5 Add annotationAdd annotation6 Add annotationAdd annotation7 Add annotationAdd annotation8 Add annotationAdd annotation9 Add annotationAdd annotation10 Add annotationAdd annotation11 Add annotationAdd annotation12 Add annotationAdd annotation13 Add annotationAdd annotation14 Add annotationAdd annotation15 Add annotationAdd annotation16 Add annotationAdd annotation17 Add annotationAdd annotation18 Add annotationAdd annotation19 Add annotationAdd annotation20 Add annotationAdd annotation21 Add annotationAdd annotation22 Add annotationAdd annotation23 Add annotationAdd annotation24 Add annotationAdd annotation25 Add annotationAdd annotation26 Add annotationAdd annotation27 Add annotationAdd annotation28 Add annotationAdd annotation29 Add annotationAdd annotation30 Add annotationAdd annotation31 Add annotationAdd annotation32 Add annotationAdd annotation33 Add annotationAdd annotation34 Add annotationAdd annotation35 Add annotationAdd annotation36 Add annotationAdd annotation37 Add annotationAdd annotation38 Add annotationAdd annotation39 Add annotationAdd annotation40 Add annotationAdd annotation41 Add annotationAdd annotation42 Add annotationAdd annotation43 Add annotationAdd annotation44 Add annotationAdd annotation45 Add annotationAdd annotation46 Add annotationAdd annotation47 Add annotationAdd annotation48 Add annotationAdd annotation49 Add annotationAdd annotation50 Add annotationAdd annotation51 Add annotationAdd annotation52 Add annotationAdd annotation53 Add annotationAdd annotation54 Add annotationAdd annotation55 Add annotationAdd annotation56 Add annotationAdd annotation57 Add annotationAdd annotation58 Add annotationAdd annotation59 Add annotation