1Вступление=1804423fH*fH*4fHHFTfHHFTfHCC2HFTfH5Проигрыш 1HFT6CC2HFTfHHFTLFTCC1HFT7CC2HFTfHHFTLFTCC1HFT8CC2HFTfHHFTLFTCC1HFT9CC2HFTfHHFTLFTCC1HFT10CC2HFTfHHFTLFTCC1HFT11fH*fH*12fH*HFTfHCC1CC2HFT*13РазгонBDfHHFTfHBDfHHFTfH14BDfHHFTfHBDfHHFTfH15BDfHHFTfHBDfHHFTfHfHHFTfHfHCC2HFTfH16BDfHHFTfHBDfHHFTfHBDfHHFTfHBDfHCC1CC2HFTfH17КуплетBDHFTfHSxHBDfHBDxHcCSfH18BDHFTfHSxHBDfHBDxHCC2SfH19BDCC2HFTfHCC2SxHBDCC2fHBDCC2xHSfH20BDCC2HFTfHCC2SxHBDCC2fHBDCC2xHcCCC2SfH21BDHFTfHSxHBDfHBDxHcCSfH22BDHFTfHSxHBDfHBDxHCC2SfH23BDCC2HFTfHCC2SxHBDCC2fHBDCC2xHSfH24BDCC2HFTfHCC2SxHBDCC2fHBDCC2xHcCCC2SfH25fHxHfHxHfHxHfHxH26BDHFTfHSxHBDfHBDxHCC2SfH27BDCC2HFTfHCC2SxHBDCC2fHBDCC2xHSfH28BDCC2HFTfHCC2SxHBDCC2fHBDCC2xHcCCC2SfH29