1=128442IntroBDCCSFTBDFTFTFTSFT3BDFTFTSBDFTFTFTSFT4BDFTFTSBDFTFTFTSFT5BDFTFTSBDFTFTFTSFT6BDFTSFTBDFTFTFTSFT7BDFTFTSBDFTFTFTSFT8BDFTFTSBDFTFTFTSFT9BDFTFTSBDFTFTFTFTFTSFTFTFT10VerseBDFTSFTBDFTFTFTSFT11BDFTFTSBDFTFTFTSFT12BDFTSFTBDFTFTFTSFT13BDFTFTSBDFTFTFTSFT14BDFTSFTBDFTFTFTSFT15BDFTFTSBDFTFTFTSFT16BDFTFTSBDFTFTFTSFT17BDFTFTSBDFTFTFTFTFTSFTFTFT18BDFTSFTBDFTFTFTSFT19BDFTFTSBDFTFTFTSFT20BDFTSFTBDFTFTFTSFT21BDFTFTSBDFTFTFTSFT22BDFTSFTBDFTFTFTSFT23BDFTFTSBDFTFTFTSFT24BDFTFTSBDFTFTFTSFT25BDFTFTSBDFTFTFTFTFTSFTFTFT26Pre-ChorusBDCCSFTBDFTSMTLT27BDCCSFTBDFTSMTLT28BDCCSFTBDSBDS29BDCCSFTBDCCBDCC30BDCCSFTBDFTSMTLT31BDCCSFTBDFTSMTLT32BDCCSBDCCSBDCCSBDCC33SFTSFTBDFTBDFTSFTFT34ChorusBDCCBDRCRCSRCBDRCRCSRCBDRCS35RCBDBDRCRCSRCBDRCRCSRCBDRCS36BDRCBDRCRCSRCBDRCSCCRCBDSCC37RCBDBDRCRCSRCBDRCSFTSFTSFT38BDCCBDRCRCSRCBDRCRCSRCBDRCS39RCBDBDRCRCSRCBDRCSCCRCBDSCC40BDRCBDRCRCSRCBDRCSCCRCBDSCC41BDRCBDRCRCSRCBDSSSSSS42VerseBDFTCCSFTBDFTFTFTSFT43BDFTFTSBDFTFTFTSFT44BDFTSFTBDFTFTFTSFT45BDFTFTSBDFTFTFTSFT46BDFTSFTBDFTFTFTSFT47BDFTFTSBDFTFTFTSFT48BDFTFTSBDFTFTFTSFT49BDFTFTSBDFTFTFTFTFTSFTFTFT50BDFTSFTBDFTFTFTSFT51BDFTFTSBDFTFTFTSFT52BDFTSFTBDFTFTFTSFT53BDFTFTSBDFTFTFTSFT54BDFTSFTBDFTFTFTSFT55BDFTFTSBDFTFTFTSFT56BDFTFTSBDFTFTFTSFT57BDFTFTSBDFTFTFTFTFTSFTFTFT58Pre-ChorusBDCCSFTBDFTSMTLT59BDCCSFTBDFTSMTLT60BDCCSFTBDSBDS61BDCCSFTBDCCBDCC62BDCCSFTBDFTSMTLT63BDCCSFTBDFTSMTLT64BDCCSBDCCSBDCCSBDCC65SFTSFTBDFTBDFTSFTFT66ChorusBDCCBDRCRCSRCBDRCRCSRCBDRCS67RCBDBDRCRCSRCBDRCRCSRCBDRCS68BDRCBDRCRCSRCBDRCSCCRCBDSCC69RCBDBDRCRCSRCBDRCSFTSFTSFT70BDCCBDRCRCSRCBDRCRCSRCBDRCS71RCBDBDRCRCSRCBDRCSCCRCBDSCC72BDRCBDRCRCSRCBDRCSCCRCBDSCC73BDRCBDRCRCSRCBDSSSSSSSS74BDCCBDRCRCSRCBDRCRCSRCBDRCS75RCBDBDRCRCSRCBDRCRCSRCBDRCS76BDRCBDRCRCSRCBDRCSCCRCBDSCC77RCBDBDRCRCSRCBDRCSFTSFTSFT78BDCCBDRCRCSRCBDRCRCSRCBDRCS79RCBDBDRCRCSRCBDRCSCCRCBDSCC80BDRCBDRCRCSRCBDRCSCCRCBDSCC81BDRCBDRCRCSRCBDRCSFTSFTBD82InterludeSFTSFTBDSFTSFTBDSFTSFT83BDSFTSFTBD84SFTSFTBDSFTSFTBDSFTSFT85BDSFTSFTBD86SFTSFTBDSFTSFTBDSFTSFT87BDSFTSFTBD88SFTSFTBDSFTSFTBDSFTSFT89BDSFTSFTBDSSFTFTSSFTFT90Guitar SoloBDCCBDSCCBDBDCCSCCBD91CCBDSCCBDCCSCCSCCBD92BDCCBDSCCBDBDCCSCCBD93CCBDSCCBDCCSCCSCCBD94BDCCBDSCCBDBDCCSCCBD95CCBDSCCBDCCSCCSCCBD96BDCCBDCCSSBDCCBDCCSSBDCCBDCC97SSBDCCBDCCSSSFTFTSSFTFT98BridgeBDCC99100101RCRC102RCRC103RCRCRC104RC105106SFTSFTBDSFTSFTBDSFTSFT107BDSFTSFTBD108Outro ChorusBDCCBDRCRCSRCBDRCRCSRCBDRCS109RCBDBDRCRCSRCBDRCRCSRCBDRCS110BDRCBDRCRCSRCBDRCSCCRCBDSCC111RCBDBDRCRCSRCBDRCSFTSFTSFT112BDCCBDRCRCSRCBDRCRCSRCBDRCS113RCBDBDRCRCSRCBDRCSCCRCBDSCC114BDRCBDRCRCSRCBDRCSCCRCBDSCC115BDRCBDRCRCSRCBDSSSSSSSS116BDCCBDRCRCSRCBDRCRCSRCBDRCS117RCBDBDRCRCSRCBDRCRCSRCBDRCS118BDRCBDRCRCSRCBDRCSCCRCBDSCC119RCBDBDRCRCSRCBDSSSSSSSS120BDCCBDRCRCSRCBDRCRCSRCBDRCS121RCBDBDRCRCSRCBDRCSCCRCBDSCC122BDRCBDRCRCSRCBDRCSCCRCBDSCC123BDRCBDRCRCSRCBDSSSSSSSS124BDCCBDCCSCCBDCCCCSCCBDCCSCC125BDCCBDCCSCCBDCCCCSCCBDCCSCC126BDCCBDCCSCCBDCCCCSCCBDCCSCC127BDCCBDCCSCCBDCCSSSSSSSS128BDCCBDCCSCCBDCCCCSCCBDCCSCC129BDCCBDCCSCCBDCCCCSCCBDCCSCC130BDCCBDCCSCCBDCCCCSCCBDCCSCC131BDCCBDCCSCCBDCCSSSSSSSS132BDCC133