1=112ShShShSh442ShSh3ShSh4ShSh5Sh6ShShShSh7ShShShSh8ShShShSh9ShShShSh10ShShShSh11ShShShSh12ShShShSh13ShShShSh14ShShShSh15ShShShSh16ShShShSh17ShShShSh18ShShShSh19ShShShSh20ShShShSh21ShShShSh22ShShShSh23ShShShSh24ShShShSh25ShShShSh26ShShShSh27ShShShSh28ShShShSh29ShShShSh30ShShShSh31ShShShSh32ShShShSh33ShShShSh34ShShShSh35ShShShSh36ShShShSh37ShShShSh38ShShShSh39ShShShSh40ShShShSh41ShShShSh42ShShShSh43ShShShSh44ShShShSh45ShShShSh46ShShShSh47ShShShSh48ShShShSh49ShShShSh50ShShShSh51ShShShSh52ShShShSh53ShShShSh54Sh5556ShShShSh57ShShShSh58ShShShSh59ShShShSh60ShShShSh61ShShShSh62ShShShSh63ShShShSh64ShShShSh65ShShShSh66ShShShSh67ShShShSh68ShShShSh69ShShShSh70ShShShSh71ShShShSh72ShShShSh73ShShShSh74ShShShSh75ShShShSh76ShShShSh77ShShShSh78ShShShSh79ShShShSh80ShShShSh81ShShShSh82ShShShSh83ShShShSh84Sh8586ShShShSh87ShShShSh88ShShShSh89ShShShSh90ShShShSh91ShShShSh92ShShShSh93ShShShSh94ShShShSh95ShShShSh96ShShShSh97ShShShSh98ShShShSh99ShShShSh100ShShShSh101ShShShSh102ShShShSh103ShShShSh104ShShShSh105ShShShSh106ShShShSh107ShShShSh108ShShShSh109ShShShSh110ShShShSh111ShShShSh112ShShShSh113ShShShSh114ShShShSh115ShShShSh116ShShShSh117ShShShSh118ShShShSh119ShShShSh120ShShShSh121ShShShSh122ShShShSh123ShShShSh124ShShShSh125ShShShSh126ShShShSh127ShShShSh128ShShShSh129ShShShSh130ShShShSh131ShShShSh132ShShShSh133ShShShSh134ShShShSh135ShShShSh136ShShShSh137ShShShSh138ShShShSh139ShShShSh140ShShShSh141ShShShSh142ShShShSh143ShShShSh144ShShShSh145ShShShSh146ShSh147ShSh148149