1intro=104442345678910111213verse14151617181920SBDBDSS21xHBDxHxHBDxHxHBDxHxHBDoHSS22xHBDxHxHBDxHxHBDxHxHBDoHSS23xHBDxHxHBDxHxHBDxHxHBDoHSS24xHBDxHxHBDxHxHBDxHBDxHSoHS25chorusCC(xH)BD262728MTLTFT329CC(xH)BD30313233SMTLT34versexHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH35xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH36xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH37xHBDxHBDxHSxHSSCCBDRCBDRCSRC338RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC39RCBDRCRCS2440xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH4441xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH42xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH43xHBDxHBDxHSxHSSCCBDRCBDRCSRC344RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC45RCSBDRCBDRCS2446versexHS(xH)(xH)xH(xH)(xH)xH(xH)(xH)xH(xH)(xH)4447xH(xH)(xH)xH(xH)(xH)xH(xH)(xH)xH(xH)(xH)48xH(xH)(xH)xH(xH)(xH)xH(xH)(xH)xH(xH)(xH)49xH(xH)(xH)xH(xH)(xH)xH(xH)(xH)xH(xH)(xH)50xH(xH)(xH)xH(xH)(xH)xH(xH)(xH)xH(xH)(xH)51xH(xH)(xH)xH(xH)(xH)xH(xH)(xH)xH(xH)(xH)52xH(xH)(xH)xH(xH)(xH)xH(xH)(xH)xH(xH)(xH)53xH(xH)(xH)xH(xH)(xH)SBDBDSS54xHBDxHxHBDxHxHBDxHxHBDoHSS55xHBDxHxHBDxHxHBDxHxHBDoHSS56xHBDxHxHBDxHxHBDxHxHBDoHSS57xHBDxHxHBDxHxHBDxHBDxHSoHS58chorusCC(xH)BD596061MTLTFT362CC(xH)BD63646566SMTLT67versexHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH68xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH69xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH70xHBDxHBDxHSxHSSCCBDRCBDRCSRC371RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC72RCBDRCRCS2473xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH4474xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH75xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH76=116xHBDxHBDxHSxHxHBD(xH)xH(xH)77xH(xH)xH(xH)xH(xH)xH(xH)78interludexH(xH)xH(xH)xH(xH)xH(xH)79xH(xH)xH(xH)xH(xH)xH(xH)80xH(xH)xH(xH)xH(xH)xH(xH)81xH(xH)xH(xH)xH(xH)xH(xH)82xH(xH)xH(xH)xH(xH)xH(xH)83xH(xH)xH(xH)xH(xH)xH(xH)84xH(xH)xH(xH)xH(xH)xH(xH)85xH(xH)xH(xH)xH(xH)xH(xH)86xH(xH)xH(xH)xH(xH)xH(xH)87xH(xH)xH(xH)xH(xH)xH(xH)88xH(xH)xH(xH)xH(xH)xH(xH)89xH(xH)xH(xH)xH(xH)xH(xH)90xH(xH)xH(xH)2491xH(xH)xH(xH)xH(xH)xH(xH)4492xH(xH)xH(xH)xH(xH)xH(xH)93xH(xH)xH(xH)xH(xH)xH(xH)94xH(xH)xH(xH)xH(xH)xH(xH)95xH(xH)xH(xH)xH(xH)xH(xH)96xH(xH)xH(xH)xH(xH)xH(xH)97xH(xH)xH(xH)xH(xH)xH(xH)98xH(xH)xH(xH)xH(xH)xH(xH)99xH(xH)xH(xH)xH(xH)xH(xH)100xH(xH)xH(xH)xH(xH)xH(xH)101xH(xH)xH(xH)xH(xH)xH(xH)102xH(xH)xH(xH)xH(xH)xH(xH)103xH(xH)xH(xH)xH(xH)xH(xH)104xH(xH)xH(xH)xH(xH)xH(xH)105xH(xH)xH(xH)xH(xH)xH(xH)106xH(xH)xH(xH)xH(xH)xH(xH)107xH(xH)xH(xH)xH(xH)xH(xH)108xH(xH)xH(xH)xH(xH)xH(xH)109xH(xH)xH(xH)xH(xH)xH(xH)110xH(xH)xH(xH)xH(xH)xH(xH)111xH(xH)xH(xH)xH(xH)xH(xH)112xH(xH)xH(xH)xH(xH)xH(xH)113xH(xH)xH(xH)xH(xH)xH(xH)114xH(xH)xH(xH)xH(xH)xH(xH)xCxC115xHxC(xH)xH(xH)xH(xH)xCxC(xH)xCxHxC116xHxC(xH)xCxHxC(xH)xCxCxHxC(xH)xCxHxC(xH)xC117xHxC(xH)xCxHxC(xH)xCxCxHxC(xH)xCxHxC(xH)xC118xHxC(xH)xCxHxC(xH)xCxCxHxC(xH)xCxHxC(xH)xC119xHxC(xH)xCxHxC(xH)xCxCxHxC(xH)xCxHxC(xH)xC120xHxC(xH)xCxHxCxC(xH)xCxCxHxCxC(xH)xCxHxC(xH)xC121xHxC(xH)xCoHxCxCxCoHBDSSBD122CCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC123RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC124RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC125RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC126CCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC127RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC128RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC129RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC130CCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC131RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC132RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC133RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC134CCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC135RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC136RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC137RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC138CCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC139RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC140RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC141RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC142CCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC143RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC144RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC145RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC146CCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC147RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC148RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC149RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC150CCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC151RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC152RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC153RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC154CCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC155RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC156RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC157RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC158CCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC159RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC160RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC161RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC162CCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC163RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC164RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC165RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC