1=72ShShxHShShxH442ShShxHShShxH3ShShxHShShxH4ShShxHShShxHcacaca5ShShxHShShxH6ShShxHShShxH7ShShxHShShxH8ShShxHShShxH9ShShxHShShxH10ShShxHShShxH11ShShxHShShxH12ShShxHShxHS