You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
eBGDAE1Âñòóïëåíèå=135442424242424242424234242424242424242453535353535353535757575757575757564242424242424242742424242424242428535353535353535397575757575757575P. M.10Êóïëåò2222222222222222P. M.112222222222222222P. M.125555555555555555P. M.135555555555555555P. M.147777555544447777P. M.154444444444444444P. M.167777999977779999P. M.177777777788888888P. M.18 2222222222222222P. M.192222222222222222P. M.205555555555555555P. M.215555555555555555P. M.227777555544447777P. M.234444444444444444P. M.247777999977779999P. M.25777777777777777726 33453345273345334528777977792977797779301010111210101112311010111210101112327575P. M.33757575757575757534Ïðèïåâ535353535353535335535353535353535336424242424242424237424242424242424238757575757575757539757575757575757540424242424242424241424242424242424242 535353535353535343535353535353535344424242424242424245424242424242424246757575757575757547757575757575757548424242424242424249424242424242424250 5351525354Ïðîèãðûø4242424242424242554242424242424242565353535353535353577575757575757575584242424242424242594242424242424242605353535353535353617575757575757575P. M.62Êóïëåò2222222222222222P. M.632222222222222222P. M.645555555555555555P. M.655555555555555555P. M.667777555544447777P. M.674444444444444444P. M.687777999977779999P. M.697777777788888888P. M.70 2222222222222222P. M.712222222222222222P. M.725555555555555555P. M.735555555555555555P. M.747777555544447777P. M.754444444444444444P. M.767777999977779999P. M.77777777777777777778 33453345793345334580777977798177797779821010111210101112831010111210101112847575P. M.85757575757575757586Ïðèïåâ535353535353535387535353535353535388424242424242424289424242424242424290757575757575757591757575757575757592424242424242424293424242424242424294 53535353535353539553535353535353539642424242424242429742424242424242429875757575757575759975757575757575751004242424242424242101424242424242424210253103104105106Êóïëåò107108109110111112113114 115116117118119120121122 3345334512333453345124777977791257779777912610101112101011121271010111210101112P. M.12875751297575757575757575130Ïðèïåâ53535353535353531315353535353535353132424242424242424213342424242424242421347575757575757575135757575757575757513642424242424242421374242424242424242138 53535353535353531395353535353535353140424242424242424214142424242424242421427575757575757575143757575757575757514442424242424242421454242424242424242146 53147148149150Outro4242424242424242151424242424242424215253535353535353531537575757575757575154424242424242424215542424242424242421565353535353535353157757575757575757515871591601611 Add comment2 Add comment3 Add comment4 Add comment5 Add comment6 Add comment7 Add comment8 Add comment9 Add comment10 Add comment11 Add comment12 Add comment13 Add comment14 Add comment15 Add comment16 Add comment17 Add comment18 Add comment19 Add comment20 Add comment21 Add comment22 Add comment23 Add comment24 Add comment25 Add comment26 Add comment27 Add comment28 Add comment29 Add comment30 Add comment31 Add comment32 Add comment33 Add comment34 Add comment35 Add comment36 Add comment37 Add comment38 Add comment39 Add comment40 Add comment41 Add comment42 Add comment43 Add comment44 Add comment45 Add comment46 Add comment47 Add comment48 Add comment49 Add comment50 Add comment51 Add comment52 Add comment53 Add comment54 Add comment55 Add comment56 Add comment57 Add comment58 Add comment59 Add comment60 Add comment61 Add comment62 Add comment63 Add comment64 Add comment65 Add comment66 Add comment67 Add comment68 Add comment69 Add comment70 Add comment71 Add comment72 Add comment73 Add comment74 Add comment75 Add comment76 Add comment77 Add comment78 Add comment79 Add comment80 Add comment81 Add comment82 Add comment83 Add comment84 Add comment85 Add comment86 Add comment87 Add comment88 Add comment89 Add comment90 Add comment91 Add comment92 Add comment93 Add comment94 Add comment95 Add comment96 Add comment97 Add comment98 Add comment99 Add comment100 Add comment101 Add comment102 Add comment103 Add comment104 Add comment105 Add comment106 Add comment107 Add comment108 Add comment109 Add comment110 Add comment111 Add comment112 Add comment113 Add comment114 Add comment115 Add comment116 Add comment117 Add comment118 Add comment119 Add comment120 Add comment121 Add122 Add comment123 Add comment124 Add comment125 Add comment126 Add comment127 Add comment128 Add comment129 Add comment130 Add comment131 Add comment132 Add comment133 Add comment134 Add comment135 Add comment136 Add comment137 Add comment138 Add comment139 Add comment140 Add comment141 Add comment142 Add comment143 Add comment144 Add comment145 Add comment146 Add comment147 Add comment148 Add comment149 Add comment150 Add comment151 Add comment152 Add comment153 Add comment154 Add comment155 Add comment156 Add comment157 Add comment158 Add comment159 Add comment160 Add comment161 Add commentChange tuning (R)
Get App