1=120442ESESASAS3BDfHShCsCsASoCfHShCsBDoCCsBDfHShCsASBGfHShoHCs4BDfHShCsCsASoCfHShCsBDoCCsBDfHShCsASBGfHShoHCs5BDfHShCsCsASoCfHShCsBDoCCsBDfHShCsASBGfHShoHCs6BDfHShCsCsASoCfHShCsBDoCCsBDfHShCsASBGfHShoHCs7BDfHShCsCsASoCfHShCsBDoCCsBDfHShCsASBGfHShoHCs8BDfHShCsCsASoCfHShCsBDoCCsBDfHShCsASBGfHShoHCs9BDfHShCsCsASoCfHShCsBDoCCsBDfHShCsASBGfHShoHCs10BDfHShCsCsASoCfHShCsBDoCCsBDfHShCsESASBGfHShESASoHCsLT11BDfHASoCfHBDoCBDfHASBGfHoH12BDfHASoCfHBDoCBDfHASBGfHoH13BDfHASoCfHBDoCBDfHASBGfHoH14BDfHASoCfHBDoCBDfHASBGfHoH15BDfHASoCfHBDoCBDfHASBGfHoH16BDfHoCfHASoCBDBDfHBGfHASoH17BDfHASoCfHBDoCfHBDfHBGASoH18BDfHoCfHASBDoCBDfHMTMTBGfHASMTLToHCsHFT19CCLFTfHBDShCsCsASShCsoCfHBDoCCsfHBDShCsASShBGfHoHCs20fHBDShCsCsASoCShCsfHoCCsBDfHBDCsShBGfHShASoHCs21fHBDShCsCsoCShCsASfHCsBDoCBDfHShCsASBGShfHoHCs22fHBDShCsCsASfHCsoCShCsBDoCBDfHESCsShESASShBGfHASoHCsAS23CCBDfHShCsCsASoCCsfHShCsoCBDBDfHCsShShfHASBGoHCs24fHBDShCsCsfHShoCASCsoCCsBDBDfHShCsBGShASfHoHCs25BDfHShCsCsoCfHCsASShCsBDoCfHBDCsShfHBGShASoHCs26fHBDShCsCsASoCfHShCsoCCsBDBDfHShCsESBGShfHASESASoHCsLT27cCfHBDfHoCASBDoCBDfHBGfHASoH28BDfHfHASoCBDoCBDfHBGASfHoH29fHBDfHoCASoCBDBDfHASBGfHoH30fHBDASfHoCoCBDfHBDASfHBGoH31fHBDASfHoCBDoCBDfHfHBGASoH32fHBDfHASoCBDoCBDfHfHBGASoH33BDfHASoCfHoCBDBDfHBGfHASoH34BDfHASoCfHBDoCfHBDMTASfHASfHBGMTLToHoHCsHFT35LFTCCfHfHBDBDShShCsCsCsCsfHShCsoCASoCBDCsfHBDCsShfHBGASShoHCs36fHBDShCsCsfHASCsShoCBDoCCsBDfHShCsASfHBGShoHCs37fHBDShCsCsoCCsfHShASoCBDCsfHBDShCsShfHASBGoHCs38BDfHShCsCsfHASShCsoCCsoCBDfHBDESShCsESASShfHBGASoHCsAS39CCfHBDShCsCsShfHASCsoCCsBDoCfHBDCsShfHBGShASoHCs40fHBDShCsCsCsfHShASoCBDoCCsfHBDCsShShASfHBGoHCs41fHBDShCsCsCsfHASShoCoCCsBDfHBDCsShBGfHShASoHCs42fHBDShCsCsASfHCsoCShCsoCBDBDfHCsShMTASASBGBGShMTLToHoHCsCsHFT43CCLFTfHBDfHBDShShCsCsCsCsCsfHoCShASCsoCBDfHBDCsShBGfHShASoHCs44fHBDShCsCsoCfHCsShASBDoCCsBDfHShCsfHASBGShoHCs45BDfHShCsCsShfHCsASoCBDoCCsBDfHCsShASfHShBGoHCs46fHBDShCsCsShoCfHCsASCsoCBDBDfHESShCsESfHShASBGASoHCsAS47CCfHBDShCsCsoCfHShASCsBDCsoCfHBDCsShBGASShfHoHCs48BDfHShCsCsCsfHShASoCoCBDCsBDfHShCsShBGASfHoHCs49BDfHShCsCsShASCsfHoCCsoCBDfHBDCsShfHBGShASoHCs50BDfHShCsCsCsASShoCfHCsoCBDBDfHCsShESBGASShfHESASoHCsLT51RC52rbRC5354RCSC55BDBDBDBD56BDBDBDBD57BDBDBDBD58BDBDBDASASESESLTBDLTLFTLFT59CCBDfHShCsCsCsfHoCASShCsBDoCfHBDCsShShfHASBGoHCs60BDfHShCsCsShfHoCASCsBDoCCsfHBDCsShBGShfHASoHCs61fHBDShCsCsoCCsASfHShCsBDoCfHBDShCsBGShASfHoHCs62BDfHShCsCsASoCCsfHShoCBDCsBDfHESCsShESASfHShBGASoHCsAS63CCfHBDShCsCsfHShASoCCsCsoCBDBDfHCsShfHBGASShoHCs64BDfHShCsCsoCfHShCsASoCBDCsfHBDCsShShASfHBGoHCs65fHBDShCsCsShoCCsASfHoCCsBDBDfHCsShShfHBGASoHCs66BDfHShCsCsoCASfHShCsCsoCBDBDfHCsShMTfHBGASBGfHMTLToHoHCsCsHFT67LFTCCfHBDfHBDShShCsCsCsCsoCShfHCsASCsBDoCBDfHCsShBGfHShASoHCs68BDfHShCsCsASShfHoCCsCsoCBDBDfHShCsfHBGASShoHCs69fHBDShCsCsASoCShCsfHoCBDCsfHBDShCsShASBGfHoHCs70BDfHShCsCsASoCfHShCsCsBDoCBDfHShCsBGfHShASoHCs71BDfHShCsCsfHoCASShCsBDCsoCBDfHCsShShBGASfHoHCs72fHBDShCsCsShASCsoCfHoCBDCsfHBDShCsShBGfHASoHCs73BDfHShCsCsoCASShfHCsoCCsBDBDfHCsShfHASBGShoHCs74fHBDShCsCsShCsoCfHASCsBDoCfHBDESCsShESShASfHBGASoHCsAS75fHBDShCsCsShoCfHCsASBDCsoCBDfHShCsShBGASfHoHCs76fHBDShCsCsCsfHASShoCCsBDoCfHBDCsShShfHBGASoHCs77fHBDShCsCsASoCShCsfHBDCsoCBDfHCsShBGfHASShoHCs78BDfHShCsCsCsASShfHoCBDoCCsfHBDCsShBGShfHASoHCs79BDfHShCsCsoCASfHShCsoCBDCsfHBDShCsShASBGfHoHCs80fHBDShCsCsShCsoCASfHoCCsBDfHBDCsShBGShfHASoHCs81BDfHShCsCsCsfHShoCASCsoCBDfHBDShCsfHBGASShoHCs82fHBDShCsCsfHCsASoCShBDoCCsfHBDShCsBGASfHShoHCs83BDfHShCsCsfHShASoCCsoCBDCsfHBDCsShBGShfHASoHCs