1=1324423456789101112131415161718192021222324252627oH28=144xHFTFTESoHFTFTFT29FTxHASoH30xHFTESoHFTFTFT31FTASoH32xHFTFTESoHFTFTFT33FTxHASoH34xHFTESoHFTFTFT35FTASoH36xHFTFTESoHFTFTFT37FTxHASoH38xHFTESoHFTFTFT39FTASoH40xHFTFTESoHFTFTFT41FTxHASoH42xHFTESoHFTFTFT43FTASoH44xHFTFTESoHFTFTFT45FTxHASoH46xHFTESoHFTFTFT47FTASoH48xHFTFTESoHFTFTFT49FTxHASoH50xHFTESoHFTFTFT51FTASoH52xHFTFTESoHFTFTFT53FTxHASoH54xHFTESoHFTFTFT55FTASoH56oH57oHFToHoHASoH58oHFToHoHASoH59oHFToHoHASoH60oHFToHoHASoH61oHFToHoHASoH62oHFToHoHASoH63oHFToHoHASoH64oHFToHoHASoH65oHFToHoHASoH66oHFToHoHASoH67oHFToHoHASoH68oHFToHoHASoH69oHFToHoHASoH70oHFToHoHASoH71oHFToHoHASoH72oHFToHoHASoH73oHFToHoHASoH74oHFToHoHASoH75oHFToHoHASoH76oHFToHoHASoH77oHFToHoHASoH78oHFToHoHASoH79oHFToHoHASoH80oHFToHoHASoHESESoH81xHFTFTESoHFTFTFT82FTxHASoH83xHFTESoHFTFTFT84FTASoH85xHFTFTESoHFTFTFT86FTxHASoH87xHFTESoHFTFTFT88FTASoH89xHFTFTESoHFTFTFT90FTxHASoH91xHFTESoHFTFTFT92FTASoH93xHFTFTESoHFTFTFT94FTxHASoH95xHFTESoHFTFTFT96FTASoH97xHFTFTESoHFTFTFT98FTxHASoH99xHFTESoHFTFTFT100FTASoH101xHFTFTESoHFTFTFT102FTxHASoH103xHFTESoHFTFTFT104FTASoH105xHFTFTESoHFTFTFT106FTxHASoH107xHFTESoHFTFTFT108FTASoH109oH110FToHFTESFToHFTESFT111FToHoHASAS112FToHFTESFToHFTESFT113FToHoHASAS114FToHFTESFToHFTESFT115FToHoHASAS116FToHFTESFToHFTESFT117FToHoHASAS118FToHFTESFToHFTESFT119FToHoHASAS120FToHFTESFToHFTESFT121FToHoHASAS122FToHFTESFToHFTESFT123FToHoHASAS124FToHFTESFToHFTESFT125FToHoHASAS126FToHFTESFToHFTESFT127FToHoHASAS128FToHFTESFToHFTESFT129FToHoHASAS130FToHFTESFToHFTESFT131FToHoHASAS132FToHFTESFToHFTESFT133FToHoHASAS134FToHFTESFToHFTESFT135FToHoHASAS136FToHFTESFToHFTESFT137FToHoHASAS138FToHFTESFToHFTESFT139FToHoHASAS140FToHFTESFToHFTESFT141FToHoHASAS142oH143144145146147148149150151152153154155