1=120442BG3BGBGBG4BGBGBGBGBGBG5BGBGBGBGBGBGBGBG6BGBGBGBGBGBGBGBG7BGBGBGBGBGBGBGBG8BGBGBGBGBGBGBGBG9BGBGBGBGBGBGBG10BGBGBGBGBGBGBGBGBG11BGBGBGBGBGBGBG12BGBGBGBGBG13BGBGBGBGBGBGBGBG14BGBGBGBGBGBGBGBG15BGBGBGBGBGBGBGBG16BGBGBGBGBGBGBGBGBGBG17BGBGBGBGBGBG18BGBGBGBGBGBGBGBGBGBG19BGBGBGBGBGBG20BGBGBGBGBGBGBGBG21BGBGBGBGBGBGBGBG22BGBGBGBGBG23BGBGBGBGBGBGBG24BGBGBG25BGBGBGBGBGBG26BGBGBGBGBGBGBGBG27BGBGBG28BGBGBGBGBGBGBG29BGBGBGBGBGBGBG30BGBGBGBGBGBGBG31BGBGBGBGBGBGBG32BGBGBGBGBGBGBG33BGBGBGBGBGBGBGBG34BGBGBGBGBGBGBG35BGBGBGBGBGBGBGBG36BGBGBGBGBGBGBG37BGBGBGBGBGBGBG38BGBGBGBGBGBGBG39BGBGBGBGBGBGBGBG40BGBGBGBGBGBGBG41BGBGBGBGBGBGBGBG42BG43BGBG44BGBGBGBGBGBGBG45BGBGBGBGBGBGBGBG46BGBGBGBGBGBGBGBGBG47BGBGBGBGBGBGBG48BGBGBGBGBGBGBGBGBG49BGBGBGBGBGBG50BGBGBGBGBGBGBGBGBG51BGBGBGBGBGBG52BGBGBGBGBGBGBG53BGBGBGBGBGBGBG54BGBGBGBGBGBGBG55BGBGBGBGBGBGBGBGBG56BGBGBGBGBGBGBG57BGBGBGBGBGBGBGBG58BGBGBGBGBGBGBG59BGBGBGBGBGBGBGBG60BGBGBGBGBGBG61BGBGBGBGBGBGBGBG62BGBGBGBGBGBG63BGBGBGBGBGBGBGBG64BGBGBGBGBGBGBGBG65BGBGBGBGBGBG66BGBGBGBGBGBGBG67BGBGBGBGBGBGBGBG68BGBGBGBGBG69BGBGBGBGBGBGBGBG70BGBGBGBG71BGBGBGBGBGBGBG72BGBGBGBGBGBGBGBGBG73BGBGBGBGBGBGBGBGBG74BGBGBGBGBGBGBG75BGBGBGBGBGBGBGBGBG76BGBGBGBGBGBGBG77BGBGBGBGBGBGBGBGBG78BGBGBGBGBGBGBG79BGBGBGBGBGBGBG80BGBGBGBGBGBGBG81BGBGBGBGBGBGBG82BGBGBGBGBGBGBGBG83BGBGBGBGBGBGBG84BGBGBGBGBGBGBGBG85BG86BGBGBG87BGBGBGBGBGBGBG88BGBGBGBGBGBGBGBG89BGBGBGBGBGBGBGBG90BGBGBGBGBGBGBGBGBG91BGBGBGBGBGBGBGBG92BGBGBGBGBGBGBGBG93BGBGBGBG9495BGBGBG96BGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBG97BGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBG98BGBGBGBGBGBGBGBG99BG100