1=200xH(xH)(rb)xH(xH)xH(xH)(rb)xH(xH)442xH(xH)(rb)xH(xH)xH(xH)(rb)xH(xH)3xH(xH)(rb)xH(xH)xH(xH)(rb)xH(xH)4xH(xH)(rb)xH(xH)xH(xH)(rb)xH(xH)5xH(xH)(rb)xH(xH)xH(xH)(rb)xH(xH)6xH(xH)(rb)xH(xH)xH(xH)(rb)xH(xH)7xH(xH)(rb)xH(xH)xH(xH)(rb)xH(xH)8xH(xH)(rb)xH(xH)xH(xH)(rb)xH(xH)9xH(xH)(rb)xH(xH)xH(xH)(rb)xH(xH)10xH(xH)(rb)xH(xH)xH(xH)(rb)xH(xH)11xH(xH)(rb)xH(xH)xH(xH)(rb)xH(xH)12xH(xH)(rb)xH(xH)xH(xH)BD(rb)xHLT(xH)HFT13VersoCCxHBD(xH)(rb)xHS(xH)BDxH(xH)BD(rb)xHS(xH)BD14xHLFT(xH)(rb)xHS(xH)BDxH(xH)BD(rb)xHS(xH)BD15xHLFT(xH)(rb)xHS(xH)BDxH(xH)BD(rb)xHS(xH)BD16xHLFT(xH)(rb)xHS(xH)BDxH(xH)BD(rb)xHS(xH)BD17xHLFT(xH)(rb)xHS(xH)BDxH(xH)BD(rb)xHS(xH)BD18xHLFT(xH)(rb)xHS(xH)BDxH(xH)BD(rb)xHS(xH)BD19xHLFT(xH)(rb)xHS(xH)BDxH(xH)BD(rb)xHS(xH)BD20xHLFT(xH)(rb)xHS(xH)BDxH(xH)BD(rb)xHS(xH)BD21CCxHBD(xH)(rb)xHS(xH)BDxH(xH)BD(rb)xHS(xH)BD22xHLFT(xH)(rb)xHS(xH)BDxH(xH)BD(rb)xHS(xH)BD23xHLFT(xH)(rb)xHS(xH)BDxH(xH)BD(rb)xHS(xH)BD24xHLFT(xH)(rb)xHS(xH)BDxH(xH)BD(rb)xHS(xH)BD25xHLFT(xH)(rb)xHS(xH)BDxH(xH)BD(rb)xHS(xH)BD26xHLFT(xH)(rb)xHS(xH)BDxH(xH)BD(rb)xHS(xH)BD27xHLFT(xH)(rb)xHS(xH)BDxH(xH)BD(rb)xHS(xH)BD28xHLFT(xH)(rb)xHS(xH)BDxH(xH)BD(rb)xHS(xH)BDLT29Pre CoroLFTSBDBDSBD30LFTSBDBDSBD31LFTSBDBDSBD32LFTSBDBDSBD33LFTSBDBDSBD34LFTSBDBDSBD35LFTSBDBDSBD36LFTSBDSBDSSBDSBDSSS37CoroCCBDRCoHSRCoHBDRCoHSRC38oHBDRCBDoHSRCoHBDRCBDoHSRC39CCBDRCoHSRCoHBDRCoHSRC40oHBDRCBDoHSRCoHBDRCBDoHSRC41CCBDRCoHSRCoHBDRCoHSRC42oHBDRCBDoHSRCoHBDRCBDoHSRC43CCBDRCoHSRCoHBDRCoHSRC44oHBDRCBDoHSRCSBDSSSLTLTHFTHFT45CCBDRCoHSRCoHBDRCoHSRC46oHBDRCBDoHSRCoHBDRCBDoHSRC47CCBDRCoHSRCoHBDRCoHSRC48oHBDRCBDoHSRCoHBDRCBDoHSRC49CCBDRCoHSRCoHBDRCoHSRC50oHBDRCBDoHSRCoHBDRCBDoHSRC51CCBDRCoHSRCoHBDRCoHSRC52oHBDRCBDoHSRCoHBDRCBDoHSRCBD53Post CoroBDBDBDBD54BDBDBDBD55xHBDxHBDBDBD56BDBDLTBDHFTBDBDLFTLTLFTHFTLFT57Verso 2CCxHBD(xH)(rb)xHS(xH)BDxH(xH)BD(rb)xHS(xH)BD58xHLFT(xH)(rb)xHS(xH)BDxH(xH)BD(rb)xHS(xH)BD59xHLFT(xH)(rb)xHS(xH)BDxH(xH)BD(rb)xHS(xH)BD60xHLFT(xH)(rb)xHS(xH)BDxH(xH)BD(rb)xHS(xH)BD61xHLFT(xH)(rb)xHS(xH)BDxH(xH)BD(rb)xHS(xH)BD62xHLFT(xH)(rb)xHS(xH)BDxH(xH)BD(rb)xHS(xH)BD63xHLFT(xH)(rb)xHS(xH)BDxH(xH)BD(rb)xHS(xH)BD64xHLFT(xH)(rb)xHS(xH)BDxH(xH)BD(rb)xHS(xH)BDLT65CCxHBD(xH)(rb)xHS(xH)BDxH(xH)BD(rb)xHS(xH)BD66xHLFT(xH)(rb)xHS(xH)BDxH(xH)BD(rb)xHS(xH)BD67xHLFT(xH)(rb)xHS(xH)BDxH(xH)BD(rb)xHS(xH)BD68xHLFT(xH)(rb)xHS(xH)BDxH(xH)BD(rb)xHS(xH)BD69xHLFT(xH)(rb)xHS(xH)BDxH(xH)BD(rb)xHS(xH)BD70xHLFT(xH)(rb)xHS(xH)BDxH(xH)BD(rb)xHS(xH)BD71xHLFT(xH)(rb)xHS(xH)BDxH(xH)BD(rb)xHS(xH)BD72xHLFT(xH)(rb)xHS(xH)BDxH(xH)BD(rb)xHS(xH)BDLT73Pre CoroLFTSBDBDSBD74LFTSBDBDSBD75LFTSBDBDSBD76LFTSBDBDSBD77LFTSBDBDSBD78LFTSBDBDSBD79LFTSBDBDSBD80LFTSBDSBDSSBDSBDSSS81Coro IIABDBDABDBDoHSRCoHBDRCoHSRC82oHSBDRCBDoHSRCoHBDRCBDoHSRC83CCBDRCoHSRCoHBDRCoHSRC84oHBDRCBDoHSRCoHBDRCBDoHSRC85CCBDRCoHSRCoHBDRCoHSRC86oHBDRCBDoHSRCoHBDRCBDoHSRC87CCBDRCoHSRCoHBDRCoHSRC88oHBDRCBDoHSRCSBDSSSLTLTHFTHFT89CCBDRCoHSRCoHBDRCoHSRC90oHBDRCBDoHSRCoHBDRCBDoHSRC91CCBDRCoHSRCoHBDRCoHSRC92oHBDRCBDoHSRCoHBDRCBDoHSRC93CCBDRCoHSRCoHBDRCoHSRC94oHBDRCBDoHSRCoHBDRCBDoHSRC95CCBDRCoHSRCoHBDRCoHSRC96oHBDRCBDoHSRCoHBDRCBDoHSRCBD97InterludeSLTLTLFT98SLTLTLFT99CCBDRCoHSRCoHBDRCoHSRC100oHBDRCBDoHSRCoHBDRCBDoHSRC101CCBDRCoHSRCoHBDRCoHSRC102oHBDRCBDoHSRCoHBDRCBDoHSRC103CCBDRCoHSRCoHBDRCoHSRC104oHBDRCBDoHSRCoHBDRCBDoHSRC105CCBDRCoHSRCoHBDRCoHSRC106oHBDRCBDoHSRCSBDSSSLTLTHFTHFT107CCBDRCoHSRCoHBDRCoHSRC108oHBDRCBDoHSRCoHBDRCBDoHSRC109CCBDRCoHSRCoHBDRCoHSRC110oHBDRCBDoHSRCoHBDRCBDoHSRC111CCBDRCoHSRCoHBDRCoHSRC112oHBDRCBDoHSRCoHBDRCBDoHSRC113CCBDRCoHSRCoHBDRCoHSRC114SSBDBDSSBDBDSSSSBDBDBDBD115Coro IIICCBDRCoHSRCoHBDRCoHSRC116oHBDRCBDoHSRCoHBDRCBDoHSRC117CCBDRCoHSRCoHBDRCoHSRC118oHBDRCBDoHSRCoHBDRCBDoHSRC119CCBDRCoHSRCoHBDRCoHSRC120oHBDRCBDoHSRCoHBDRCBDoHSRC121CCBDRCoHSRCoHBDRCoHSRC122oHBDRCBDoHSRCSBDSSSLTLTHFTHFT123CCBDRCoHSRCoHBDRCoHSRC124oHBDRCBDoHSRCoHBDRCBDoHSRC125CCBDRCoHSRCoHBDRCoHSRC126oHBDRCBDoHSRCoHBDRCBDoHSRC127CCBDRCoHSRCoHBDRCoHSRC128oHBDRCBDoHSRCoHBDRCBDoHSRC129CCBDRCoHSRCoHBDRCoHSRC130oHBDRCBDoHSRCoHSBDRCBDoHSRCBD131Ultimo CoroCCSoHBDCCSoHBDCCSoHBDCCSoHBD132CCSoHBDCCSoHBDCCSoHBDCCSoHBD133CCSoHBDCCSoHBDCCSoHBDCCSoHBD134CCSoHBDCCSoHBDCCSoHBDCCSoHBD135CCSoHBDCCSoHBDCCSoHBDCCSoHBD136CCSoHBDCCSoHBDCCSoHBDCCSoHBD137CCSoHBDCCSoHBDCCSoHBDCCSoHBD138CCSoHLTCCLToHHFTCCSoHLTCCLToHHFT139oHSoHLTBDoHLTBDoHLTBDoHSoHLTBDoHLTBDoHLTBD140oHSoHLTBDoHLTBDoHLTBDoHSoHLTBDoHLTBDoHLTBD141oHSoHLTBDoHLTBDoHLTBDoHSoHLTBDoHLTBDoHLTBD142oHSoHLTBDoHLTBDoHLTBDoHSoHLTBDoHLTBDoHLTBD143