1=1434423456789fHBDBDfHSfHMTfHLTLT10fHBDBDfHSfHfHSFTFT11fHBDBDfHBDSfHSfHFT12fHBDBDfHSfHFTfHFT13fHBDBDfHSfHMTfHLTLT14fHBDBDfHSfHfHSFTFT15fHBDBDfHBDSfHSfHFT16fHBDBDfHSfHFTfHFT17fHBDBDfHSfHMTfHLTLT18fHBDBDfHSfHfHSFTFT19fHBDBDfHBDSfHSfHFT20fHBDBDfHSfHBDSFTfHSFT21SCBDBDtaBDStaBDBDtaS22taBDBDtaBDStaBDBDtaS23taBDBDtaBDStaBDBDtaSBD24taStaBDStaBDtaS25SCBDBDtaBDStaBDBDtaS26taBDBDtaBDStaBDBDtaS27taBDBDtaBDStaBDBDtaSBD28taStaBDStaBDtaS29taBDBDtaS30fHBDBDfHSfHMTfHLTLT31fHBDBDfHSfHfHSFTFT32fHBDBDfHBDSfHSfHFT33fHBDBDfHSfHFTfHFT34fHBDBDfHSfHMTfHLTLT35fHBDBDfHSfHfHSFTFT36fHBDBDfHBDSfHSfHFT37fHBDBDfHSfHFTfHFT38fHBDBDfHSfHMTfHLTLT39fHBDBDfHSfHfHSFTFT40fHBDBDfHBDSfHSfHFT41fHBDBDfHSfHFTfHFT42fHBDBDfHSfHMTfHLTLT43fHBDBDfHSfHfHSFTFT44fHBDBDfHBDSfHSfHFT45fHBDBDfHSfHFTfHFT46fHBDBDfHSfHMTfHLTLT47fHBDBDfHSfHfHSFTFT48fHBDBDfHBDSfHSfHFT49fHBDBDfHSfHBDSFTfHSFT50SCBDBDtaBDStaBDBDtaS51taBDBDtaBDStaBDBDtaS52taBDBDtaBDStaBDBDtaSBD53taStaBDStaBDtaS54SCBDBDtaBDStaBDBDtaS55taBDBDtaBDStaBDBDtaS56taBDBDtaBDStaBDBDtaSBD57taStaBDStaBDtaS58SCBDBDtaBDStaBDBDtaS59taBDBDtaBDStaBDBDtaS60taBDBDtaBDStaBDBDtaSBD61taStaBDStaBDtaS62SCBDBDtaBDStaBDBDtaS63taBDBDtaBDStaBDBDtaS64taBDBDtaBDStaBDBDtaSBD65taStaBDStaBDtaS66taStaBDStaBDtaS67SC68697071727374757677787980818283848586878889SLTSSSFT90SSSSSFTFTFTFTBDBD91SCBDBDtaBDStaBDBDtaS92taBDBDtaBDStaBDBDtaS93taBDBDtaBDStaBDBDtaSBD94taStaBDStaBDtaS95SCBDBDtaBDStaBDBDtaS96taBDBDtaBDStaBDBDtaS97taBDBDtaBDStaBDBDtaSBD98taStaBDStaBDtaS99SCBDBDtaBDStaBDBDtaS100taBDBDtaBDStaBDBDtaS101taBDBDtaBDStaBDBDtaSBD102taStaBDStaBDtaS103taStaBDStaBDtaS104SC105