1Intro=110xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD442xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD3xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD4xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD5xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD6xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD7xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD8xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD9xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD10xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD11xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD12xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD13xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD14xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD15xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD16xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD17KeyboardxHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD18xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD19xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD20xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD21xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD22xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD23xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD24xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD25xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD26xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD27xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD28xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD29xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD30xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD31xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD32xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD33VersexHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD34xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD35xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD36xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD37xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD38xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD39xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD40xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD41xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD42xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD43xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD44xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD45xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD46xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD47xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD48xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD49Pre ChorusxHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD50xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD51xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD52xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD53xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD54xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD55xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD56xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD57xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD58xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD59xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD60xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD61xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD62xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD63xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD64xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD65ChorusxHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD66xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD67xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD68xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD69xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD70xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD71xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD72xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD73xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD74xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD75xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD76xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD77xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD78xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD79xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD80xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD81Pre VersexHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD82xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD83xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD84xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD85xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD86xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD87xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD88xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD89xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD90xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD91xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD92xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD93xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD94xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD95xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD96xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD97InterludexHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD98xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD99xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD100xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD101xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD102xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD103xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD104xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD105xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD106xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD107xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD108xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD109xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD110xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD111xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD112xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD113VersexHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD114xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD115xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD116xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD117xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD118xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD119xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD120xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD121xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD122xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD123xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD124xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD125xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD126xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD127xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD128xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD129Bass SoloxHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD130xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD131xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD132xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD133xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD134xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD135xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD136xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD137OutroxHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD138xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD139xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD140xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD141xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD142xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD143xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD144xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD145xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD146xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD147xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD148xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD149xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD150xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD151xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD152xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD153xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD154xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD155xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD156xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD157xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD158xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD159xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD160xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD161xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD162xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD163xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD164xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD165xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD166xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD167xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD168xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD169xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD170xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD171xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD172xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD