You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
1=1251282xHBDxHxHSxHBDxHxHS3xHBDxHxHSxHBDxHxHS4xHBDxHxHSxHBDxHxHS5xHBDxHxHSxHBDxHxHS6Me-xHBDdy,xHxHSxHBDxHxHSlo-7xHBDitxHwasxHSsec-xHBDname;xHxHSherond8Me-xHBDdy,xHxHSxHBDxHxHSlo-9xHBDitxHwasxHSsec-xHBDname;xHxHSherond10Me-xHBDdy,xHxHSxHBDxHxHSlo-11xHBDitxHwasxHSsec-xHBDname;xHxHSherond12Me-xHBDdy,xHxHSxHBDxHxHSlo-13xHBDitxHwasxHSsec-xHBDname.xHxHSherond14xHBDcametookonexHhomeherdayxHSmorn-danc-leftxHBDinging,me,xHxHSIIThenoneoutsheaboutbutsheshetooka15quar-drankev-xHBDtera-'rythingxHtowayxHSxHBDxHxHSthree;my cash;that moved;16xHBDbang-saidcar,xHongon-tookxHSdoorfixtrail-xHBDmy face,erxHxHSI'mshemying'I'mshemynamy'causedon'thome,Iyoushe17justwor-tookxHBDlostry, I'llmy Sun-xHxHSkey.boots.xHBDxHxHSmybe back."dayI'mMy18O-look-nosexHBDpeningisxHup,foronxHSxHBDby,and lowI'mxHxHSba-her highher trail,youlikegon-gotana19some-mus-catchxHBDonetardherxHelseforbyxHSxHBDxHxHSin-asur-side;ham;prise;sheandwasthen20I'mcrashedI'mxHBDnaoutnaxHcomeinhavexHSgetbath-pleas-xHBDyouroomurexHxHSgon-gon-andthetheintheto211,2deadarmsxHBDxHormyxHSxHBDxHxHSofa-bestlive.friend.223roastxHBDthatxHchildxHSxHBDxHxHSa-live.23Me-xHBDdy,xHxHSxHBDxHxHSlo-246xxHBDitxHwasxHSsec-xHBDname.xHxHSherond25xHBDxHxHSxHBDxHxHS26xHBDxHMel-xHSxHBDxHxHSo-dy.
Get Plus