eBGDAEHarm.Harm.Harm.1Intro=621212774421212773121277Harm.41212775246Verse 1447891011121314Chorus15Harm.Harm.Harm.1617181212771912127720121277Harm.Harm.2122Break12127723121224Verse 2252627282930Harm.Harm.3132Chorus3334353612127737121277Harm.381212773940Bridge4142434445464748Chorus4950Harm.Harm.Harm.5152121277531212775412127755Harm.Harm.Harm.56121277571212775812127759Harm.Harm.Harm.60Outro12127761121277621212776364