You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
eBGDAD1Feedback - but fretted thusly with volume swells works=152144423451561778Drum Intro9101012full1012full1012full11(12)1012full1012full1012full1012full1012full121012full1012¾full1012full1012full1012full1012full1012full13(12)1012full1012full1012full1012full1012full1012full141012full1012¾full1012full1012full1012full1012full1012full15(12)1012full1012full1012full1012full1012full1012full1012full161012full1012full¾1012full½1012full¼1012full½1012¾¼17(12)1012½¼1012¾¼1012½let ringlet ringlet ring1814012019XXXXXXXX20150130212214012023241501302526120100(14)(0)(12)(0)(14)(0)(12)(0)14012014012027140120140120(12)(0)(10)(0)2812010015(0)13(0)15013015013029150130150130(12)(0)(10)(0)30120100(14)(0)(12)(0)14012014012031140120140120(12)(0)(10)(0)3212010015(0)13(0)1501301501303315013017015017(0)15(0)34Verse 1There'sashad-owjust35be-36hindmeShroud-ing37ever-38ystepItake39Ma-40kingever-ypro-41mise42emp-tyPoint-ing43ever-44yfin-geratme45Wai-46tinglikeastal-47king48but-lerWhoup-49onthe50Jesus won't you fucking whistlefin-140120XXXXgerXXXXrestsMur-1451now0012140der52the150130pathXXXXXXXXof15"come53we"Just0013150be-54140120XXXXtheXXXXsonhas14cause550012140co-56me150130Je-XXXXXXXXsus15won't57youfu-001315058Choruscking00059XXXwhis60111Some-431tle61butXXXXXXthing62the000past63XXXis64111done43165XXXXXXJe-66000sus67youXXXwon't68111431fu-69whis-XXXXXXcking70000tle71XXXSome-72111but431thingHarm.73X9XXXthe74127514012140127613½full77(13)12781214798013811582Verse 2pastisdo-ne83Whycan84wenotbeso-8586berIjustwant87tostart88thisov-er89Why90can'twedrinkfor-91ev-92erI93justwant94tostartthisov-9596erIamjustaworth-97less98Mother Mary won't you whisper140120XXXXXXXXarI14li-am99an0012140just100im-150130XXXXXXXXbe-15101cileI0013150will102on-140120XXXXlyXXXXcom-14pli-103cate0012140104you150130TrustXXXXXXXXinme15and105fallas-0013150106Choruswell000I107findXXXwill108111cen-431a109inXXXXXXter110you000I111chewXXXwill112111up431it113XXXXXXand114lea-000115IXXXve116111work431will117XXXXXXtoel-118e-000vateyou119en-XXXJust120111ough121br-XXXXXXto122Bridge320ing1233201241514012515½14½126127128129130131132133134I am just a worthless liaryoudownMo-therMa-135ry136won'tyouwhis-per137Some-138thingbutthepastis139do-140neMo-ther141Ma-142rywon'tyouwhis-P. M.143per144Some-thingbutthepast145is13131313131313P. M.146do-1212121212121212147ne12121212Why1212can't1212148131313131313131313131313we149notdon't have the faintest idea1720fullbe150Chorusso-000151berXXX152111I153XXXXXXjustwant154to000start155thisXXX156111ov-157erXXXXXX158Why000can't159weXXX160111sleep161ev-XXXXXXfor-162000er163ju-XXXI164111u-165stXXXXXX166OuttrowantSolo3203232to16732232323243168start43433434316965654343431017035full5full5full2171322323232431724343343431736565431210131114121017413fullthis1013full00ov-175151415141514151415141615176er1615161516151615181717718171817161516151615131217813full1013fullI00179151415141514151415141514am180just1615a1615161516½15½1615worth-18116½15½less161516½15½000182Outro121212121212121212121212183184131313131313131313131313185186121212121212121212121212187188131313131313131313131313189190121212121212000000191Change tuning (R)
Get Plus