eBGDAE1=115442345678910111212XXX1212XXXXXX1212XXXXXX1212XXX12121212121312121212XXXX99XXXX779914151212XXX1212XXXXXX1212XXXXXX1212XXX121212121617121212101112(9)1091118191212XXX1212XXXXXX1212XXXXXX1212XXX121212122021121212101112(9)10911221212XXXX1212XXXXXX231212XXXX1212XXXXXX241212XXX12122526151215121512151215XXX15XXX1512151215XXX15XXX151415XXX15141514151415XXX27151215121512151215XXX15XXX1512151215XXX15XXX151415XXX15141514151415XXX28151215121512151215XXX15XXX1512151215XXX15XXX151415XXX15141514151415XXX29151215121512151215XXX15XXX15121512XXXXXX55330151215121512151215XXX15XXX1512151215XXX15XXX141214XXX14121412141214XXX31151215121512151215XXX15XXX1512151215XXX15XXX141214XXX14121412141214XXX32151215121512151215XXX15XXX1512151215XXX15XXX141214XXX14121412141214XXX33151215121512151215XXX15XXX15121512XXXXXX55334151215121512151215XXX15XXX1512151215XXX15XXX151415XXX15141514151415XXX35151215121512151215XXX15XXX1512151215XXX15XXX151415XXX15141514151415XXX36151215121512151215XXX15XXX1512151215XXX15XXX151415XXX15141514151415XXX37151215121512151215XXX15XXX15121512XXXXXX7753807X5X4X2X33½033907X5X5425425303¼03334007X5X4X2X33½034107X5X5425425303¼033342XXXXXX12121212XXXXXX12121212XXX1212XXXXXX1212121243XXXXXX12121212XXXXXX12121212XXX1212XXXXXX1212121244XXXXXX12121212XXXXXX12121212XXX1212XXXXXX1212121245XXXXXX12121212XXXXXX12121212XXX151212XXXXXX14121214121246XXXXXX12121212XXXXXX12121212XXX1212XXXXXX1212121247XXXXXX12121212XXXXXX12121212XXX1212XXXXXX1212121248XXXXXX12121212XXXXXX12121212XXX1212XXXXXX1212121249XXXXXX12121212XXXXXX12121212XXX151212XXXXXX1412121412125051