You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
d#A#F#C#G#D#1Intro=12477544325534425533377534220220442553357755533367755534425533375534524524523822097757757757757755535535535535533333107757757757757755534425533331155355355355355345245245233312220220220220220220442553333137757757757757755535535535535533333147757757757757755534425533331555355355355355345245245233316220220220220220220220452333176P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.18Verse I333553333333333333333319333553553535353535353333P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.20333553333333333333333321333111111535353535353333P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.22333553333335553335533333333323333553553535353535353333P. M.P. M.P. M.P. M.243335533333333333333333253232323132333333P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.26333See5533them3lur-3333king33333with3333327canes333553intheir553535353535353hands333P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.283snea-3king3o-553ver3your3shoul-3333der,33333sur-3333329veil-3311lanceex-111111111111111113111pands.3333P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.30333In-5533dex333fin-35553gers335533that333333331wave333553inthe553535353535353air333P. M.P. M.P. M.P. M.323Are3en-3ti-553cing3the3mid-333ones333333to3dle333333rise311113P. M.P. M.P. M.34323000404303333335PreChorus442Fol-lowthe36pro-442and5the4phet37guide6Thestig-masare38blee-553o-775dingpen39wide6644041Chorus I442WhatXXXwouldXXXyouXXXsay?775XXXXXXXXX333342442WhenXXXXXXtheXXXvice-553je-442sus77533343cries442XXXinXXXtheXXXnight664XXXforXXXyourXXX333344sins775andXXXyourXXXXXXlife.442424242333345442Bree-XXXdingXXXdis-XXXmay775XXXXXXXXX333346442XXXXXXha-XXXras-997sing220the33133347sheep664gonaXXXa-XXXXXXstray442XXXasXXXtheXXX333348ha-775loesXXXde-XXXXXXcay442334950Interlude7757757757757755535535535535533333517757757757757755534425533335255355355355355345245245233353220220220220220220220442333P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.54Verse II333Hear5533them3prea-3333ching3333with3de-3333355spise333553intheir553535353535353eyes333P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.5633con-3ver-553ting3di-3sci-3333ples33333with3333357twis-3311tedsur-111111111111111113111mise3333P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.58333Such5533low333proof35553of33553their3333333359sa-333553cra-li-553535353535353giouswine333P. M.P. M.P. M.P. M.60333Ne-553ver3in-3to-3333xi-3ca-333ted3my3333361kind311113Harm.P. M.P. M.P. M.62600040430333363PreChorus4426444254656665537756766468Chorus II442WhatXXXwouldXXXyouXXXsay?775XXXXXXXXX333369442WhenXXXXXXtheXXXvice-553je-442sus77533370cries442XXXinXXXtheXXXnight664XXXforXXXyourXXX333371sins775andXXXyourXXXXXXlife.442424242333372442Bree-XXXdingXXXdis-XXXmay775XXXXXXXXX333373442XXXXXXha-XXXras-997sing220the33133374sheep664gonaXXXa-XXXXXXstray442XXXasXXXtheXXX333375ha-775loesXXXde-XXXXXXcay442442442442333376442WhatXXXwouldXXXyouXXXsay?775XXXXXXXXX333377442WhenXXXXXXtheXXXvice-553je-442sus22033378cries442XXXinXXXtheXXXnight664XXXforXXXyourXXX333379sins775andXXXyourXXXXXXlife.442424242333380442Bree-XXXdingXXXdis-XXXmay775XXXXXXXXX333381442XXXXXXha-XXXras-997sing220the33133382sheep664gonaXXXa-XXXXXXstray442XXXasXXXtheXXX333383ha-775loesXXXde-XXXXXXcay44244244244233384775775775775775775333P. M.P. M.P. M.85Interlude II99770707070707070707070703333P. M.P. M.P. M.P. M.867070707070707070707070703333P. M.P. M.P. M.P. M.877070707070707070707070703333P. M.P. M.P. M.P. M.887070707070707070707070703333P. M.P. M.P. M.P. M.897070707070707070707070703333P. M.P. M.P. M.P. M.907070707070707070707070703333P. M.P. M.P. M.P. M.917070707070707070707070703333P. M.P. M.P. M.P. M.927070707070707070707070703333P. M.P. M.P. M.P. M.937070707070707070707070703333P. M.P. M.P. M.P. M.947070707070707070707070703333P. M.P. M.P. M.P. M.957070707070707070707070703333P. M.P. M.P. M.P. M.967070707070707070707070703333P. M.P. M.P. M.P. M.977070707070707070707070703333P. M.P. M.P. M.P. M.987070707070707070707070703333P. M.P. M.P. M.P. M.997070707070707070707070703333P. M.P. M.P. M.P. M.1007070707070707070707070703333P. M.P. M.P. M.P. M.1017070707070707070707070703333P. M.P. M.P. M.P. M.1027070707070707070707070703333P. M.P. M.P. M.P. M.1037070707070707070707070703333P. M.P. M.P. M.P. M.1047070707070707070707070703333105Solotime! Whoo!44277510675599710799777510855377510944277511077599711199777511299724113664441146646646646646646646646646646646646643333115Chorus442WhatXXXwouldXXXyouXXXsay?775XXXXXXXXX3333116442WhenXXXXXXtheXXXvice-553je-442sus220333117cries442XXXinXXXtheXXXnight664XXXforXXXyourXXX3333118sins775andXXXyourXXXXXXlife.4424242423333119442Bree-XXXdingXXXdis-XXXmay775XXXXXXXXX3333120442XXXXXXha-XXXras-997sing220the331333121sheep664gonaXXXa-XXXXXXstray442XXXasXXXtheXXX3333122ha-775loesXXXde-XXXXXXcay442442442442333123775775775775775775333P. M.P. M.P. M.124Outro99770707070707070707070703333P. M.P. M.P. M.P. M.1257070707070707070707070703333P. M.P. M.P. M.P. M.12670707070707070707070707033331276645537754423
Track can be converted to a standard tuning (R)
Get Plus