1=1484423=1764567891011121314151617VerseThere'saplaceIgo,18ittakesmefar19away2021There'saTVshow22whereIcan23grow2425Pre-ChorusSometimesa26herotakesme27SometimesI28don'twanttoknow29Hel30loHello3132Interlude33343536VerseThere'sapicturebook37withcolouredpho38tographs3940There'sacomicstrip41thatmakesme42laugh4344Pre-chorusSometimesthe45ladytakesme46SometimesI47don'tletgo48Hel49loHello50Storiesfor51Chorusboys52Storiesfor53boys54Storiesfor55boys56Storiesfor57boys58Storiesfor59Soloboys6061626364656667Ooo68OooOoo69Ooo70OooOoo71Ooo72OooOoo73Ooo74OooOoo75InterludeOoo76777879VerseThere'saplaceIgo,80ittakesmefar81away8283There'saTVshow84whereIcan85grow8687Pre-chorusSometimesa88herotakesme89SometimesI90don'twanttoknow91Hel92loHello93Storiesfor94Chorusboys95Storiesfor96boys97Storiesfor98boys99Storiesfor100boys101Storiesfor102boys103Storiesfor104boys105Storiesfor106boys107Storiesfor108boys109Storiesfor110boys