1=85oHBDxHxHBDoHSBDBDxHoHBDxHxHBDoHSBDBDxH44333333332oHBDxHxHBDoHSBDBDxHoHBDxHxHBDoHSBDBDxH333333333oHBDxHxHBDoHSBDBDxHoHBDxHxHBDoHSBDBDxH333333334oHBDxHxHBDoHSBDBDxHoHBDxHxHBDoHSBDBDxH333333335oHBDxHxHBDoHSBDBDxHoHBDxHxHBDoHSBDBDxH333333336oHBDxHxHBDoHSBDBDxHoHBDxHxHBDoHSBDBDxH333333337oHBDxHxHBDoHSBDBDxHoHBDxHxHBDoHSBDBDxH333333338oHBDxHxHBDoHSBDBDxHoHBDxHxHBDoHSBDBDxH333333339oHBDxHxHBDoHSBDBDxHoHBDxHxHBDoHSBDBDxH3333333310oHBDxHxHBDoHSBDBDxHoHBDxHxHBDoHSBDBDxH3333333311oHBDxHxHBDoHSBDBDxHoHBDxHxHBDoHSBDBDxH3333333312oHBDxHxHBDoHSBDBDxHoHBDxHxHBDoHSBDBDxH3333333313RCHMTBDoHLMTSoHRCHTBDoHHTBDLMTSoH14RCHMTBDoHLMTSoHRCHTBDoHHTBDLMTSoH15RCHMTBDoHLMTSoHRCHTBDHTHToHHTHTHTLMTSoH3316RCLTBDoHHMTHMTSoHHMTHMTRCLMTBDoHHTLMTSoH317RCHMTBDoHLMTSoHRCHTBDoHHTBDLMTSoH18RCHMTBDoHLMTSoHRCHTBDoHHTBDLMTSoH19RCHMTBDoHLMTSoHRCHTBDHTHToHHTHTHTLMTSoH3320RCLTBDoHHMTHMTSoHHMTHMTRCLMTBDoHHTLMTS3