1=12044234cC5FTCsFTCsFTFTCsFTCsFTFTCsFT6CsFTFTCsFTCsFTFTCsFTCsFTFT7CsFTCsFTFTCsFTCsFTFTcCBTFTSCFT8FTFTSCSCFTSCSC9CsFTFTFTFTFTFTFTFT10FTFTSCFTSCFTFTFTFTFT11FTFTSCFTSCFTFTFTFTFT12FTFTSCFTSCFTFTFTFTFT13FTFTSCFTSCFTFTFTFTFT14SCFTFTFTFTFTFTFTSCFT15SCFTFTFTFTFTFTFTSCFT16SCFTFTFTFTFTFTFTFT17FTFTSCFTFTFTFTFTFT18FTSCFTSCFTFTFTFTFTFT19FTSCFTSCFTFTFT20FTFTFTFTFT21FTSCFTFTFTFTFT22FTSCFTFTSCFTFTSCFTSCFT23FTFTSCFTFTSCFTFTSCFTFT24FTFTFTSCFTSCFTFTFTFT25FTFTSCFTSCFTSCFTFTFTFT26FTSCFTFTFTFTFTSCFTSCFT27FTFTFTFTFTSCFTFTFT28FTFTFTFTSCFTFTFTFT29SCFTSCFT30SCFTSCFT31SCFTSCFTFTFTFT32FTFTFTFTFTFTFTSCFT33