1=120ASAS682ASAS3ESAS4RC2HFT5xHxHxHxHxHxHxHxHxHxHxHxH6LFTxTsl7RC18ShShShShShSh9CC