1Part 1=120442SC3SC4SCShBDShShShShShShSSh5ShShShShSCShBDShShSh6ShShShSShShShShSh7SCShBDShShShShShShSSh8ShShShShSCShBDShShSh9ShShShSShShShShSh10Part 2(CC1)(CC2)ShBDShShShShShShSh11ShShShShShShShSh12ShShShShShShShSh13ShBDShShShShShShSh14SCShBDShShShShShShSh15ShShShShShShShSh16ShShShShShShShSh171ShShShShShShSh(cC)ShBD182(CC2)(CC1)BD(CC2)(CC1)BD(CC2)(CC1)BD19Part 1CC1ShBDShShShShShShSSh20ShShShShSCShBDShShSh21ShShShSShShShShSh22SCShBDShShShShShShSSh23ShShShBDShShShShSh24ShShShSShShShShSh25ShBDShShShShShShSSh26ShShShShShBDShShSh27ShShShSShShShShSh28CC1CC2Sh