1=1204423456789101112SSmaSShtCCmaSshht1314BTHCSSSxmc15SshSshHTCC16HWBLWBxUoU17181920HCHCHCHCHCHC21tatatatatataLW222324