eBGDAE1=60442Prze-pra-szamCiê!3Zato¿e,4wy-wró-ci-³emca-³e¿y-cieTwe.Iwy-bacz5mika¿-rzecz,6któ-kie-dyœprze-ra-zi-lemCie.Pa-miê-tam7jakO-o-o...8Przezu-li-cezwiel-gra-cj¹sz³aœ.Pa-miê-tam9jakO-o-o...10Namójwi-doko-dwró-ci-³aœtwarz.112412WeŸmnieweœnie4413zemn¹b¹dŸ,14WeœnieweŸmnie15ca-³¹no-o-oc.16Pa-mie-tamdzieñ2417wmu-ze-um,4418tam-taPa-nia¿o-tar-³a³zyU-pa-d³em19nali-no-le-um,20ser-cecze-goœod-mó-wi-³omi.Awte-dy21TyO-o-o...22Po-chy-li-³aœsiêbypo-mócmi.Iwte-dy23TyO-o-o...24Po-wie-dzia-³aœmi,¿emu-szê¿yæ25O-o-o2426WeŸmnieweœnie4427zemn¹b¹dŸ28WeŸmnieweœnie29zemn¹b¹dŸ30WeŸmniewesnie31zemn¹b¹dŸ32WeœnieweŸmnie33ca-³¹no-o-oc.34Ppa2435pampampampapapapapapapampa4436papapampampapapapapapapapampa37pampampapampapampapampa38papapapapampapapapapapapapaAte-razlet ring39chodŸMu-sze ¿yæ050505tudomnie40cza-Bê-deo-po-wia-da³ryCiIte-razlet ring41si¹dŸMu-sze ¿yæ050505ko-³omnie42s³y-Ta-kichrze-czynieu-sza³nikt.Za-mie-nie43CiêO-o-o...44wko-ra-li-ki,któ-rezaw-szemam.Iniebój45siêO-o-o...46niezo-sta-wieCiêwcie-mno-œciachz³ych47O-o-o2448WeŸWeŸ mnie we œnie 510mnie49we270œnie054449zeze mn¹ b¹dŸ27mn¹510b¹dŸ71250WeŸWeŸ mnie we œnie 510mnie49ze270œnie0551zeze mn¹ b¹dŸ27mn¹510b¹dŸ51052WeŸWeŸ mnie we œnie510mnie49we270œnie0553zeze mn¹ b¹dŸ27mn¹510b¹dŸ71254WeŸWeŸ mnie we œnie510mnie49we270œnie0555zeze mn¹ b¹dŸ27mn¹510b¹dŸ71256HmmmmmmmmmmmmmHmmmmmmmmmmmmm050427100457HmmmmmmmmmmmmmHmmmmmmmmmmmmm05271558HmmmmmmmmmmmmmHmmmmmmmmmmmmm050427100459=40HmmmmmmmmmmmmmHmmmmmmmmmmmmm0527270460=110Hm...Hm...2
Shift pitch (R)