1=12654234StxStxStxStx445rbLMTLTLTHFTHFTLFT6xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHxHABDSSoHfH7xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHHFTxHABDSSoHfH8xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHxHABDSSoHfH9xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHHFTxHABDSSoHfH10xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDltSSSxHxHABDSSoHfH11xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHHFTxHABDSSoHfH12xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHxHABDSSoHfH13xHABDSSHMTHMThtABDLMThtHMThtHMThtABDHMTltLMTltLTltLTltHFT14Zwrotka 1ABDCCSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHxHABDSSoHfH15xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHHFTxHABDSSoHfH16xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMThtxHABDHMTltSSxHxHABDSSoHfH17xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTltSSxHHFTxHABDSSoHfH18xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTltSSxHHFTxHABDSSoHfH19xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTltSSxHHFTxHABDSSoHfH20xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTltSSxHHFTxHABDSSoHfH21xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHxHABDSSoHfH22ABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHxHABDSSoHfH23xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHHFTxHABDSSoHfH24xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHxHABDSSoHfH25xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHHFTxHABDSSoHfH26xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHxHABDSSoHfH27xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTltSSxHHFTxHABDSSoHfH28xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHxHABDSSoHfH29xHABDSSHMTHMTABDLMTHMTHMTABDHMTLMTLTLTHFT30PrzedrefrenxHABDSCSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHxHABDSSoHfH31xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHHFTxHABDSSoHfH32xHABDSCSSxHxHxHABDSSxHhtSxHABDhtSSSxHxHABDSSoHfHltS33xHABDltSSSxHxHxHABDSSxHltSxHABDltSSSxHHFTxHABDSSoHfH34xHABDSCSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHxHABDSSoHfH35xHABDHMTSSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHHFTxHABDSSoHfH36xHABDSCSSxHxHxHABDSSxHhtSxHABDhtSSSxHxHABDSSoHfHltS37xHABDltSSSxHxHxHABDSSxHltSxHABDltSSSxHHFTxHABDSSoHfH38xHABDSCSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHxHABDSSoHfH39xHABDSSxHxHxHABDSSxHSxHABDSSxHHFThthtxHABDltSSSoHfHlt40xHABDltSCSSxHxHxHABDSSxHhtSxHABDHMTSSSxHxHABDSSoHfHhtS41xHABDltSSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDltSSSxHHFTxHABDSSoHfH42xHABDSCSSxHxHxHABDSSxHhtSxHABDHMTSSSxHxHABDSSoHfH43xHABDltSSSxHxHxHABDhtLMTSSxHhtLToHABDltHFTSSBDoHBDHFT44REFRENfHBDSCSSfHBDSSfHBDSCSSfHBDSS45fHBDSCSSfHBDhtHMTSShtLMTfHBDltLMTSSLTfHBDltLTSS46fHBDSCSSfHBDSSfHBDSCSSfHBDSS47fHBDSCSShthtfHBDhtHMTSSlthtLMTfHBDltLMTSSLTfHBDLMTHFTSSLTLFT48fHBDSCSSfHBDSSfHBDSCSSfHBDSS49fHBDSCSS6450PrzygrywkaxHABDSSxHxHxHABDhtSSSxHhtSxHABDSSxHxHABDltSSoHfHlt4451xHABDSSxHxHxHABDhtSSSxHhtSxHABDSSxHxHABDSSoHfHlt52xHABDSSxHxHxHABDhtSSSxHhtSxHABDSSxHxHABDltSSoHfH53xHABDSSxHxHxHABDSSSxHSxHABDSSxHxHABDhtSSoHfHlt54xHABDSSxHxHxHABDhtSSSxHSxHABDSSxHxHABDSSoHfHlt55xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHHFTxHABDSSoHfH56xHABDSSxHxHxHABDhtSSSxHhtSxHABDSSxHxHABDSSoHfH57xHABDSSHMTHMThtABDLMThtHMThtHMThtABDHMTltLMTltLTltLTltLFTHFT58Zwrotka 2ABDCCSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHxHABDSSoHfH59xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHHFTxHABDSSoHfH60xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMThtxHABDHMTltSSxHxHABDSSoHfH61xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTltSSxHHFTxHABDhtSSoHfH62xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTltSSxHHFTxHABDSSoHfH63xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTltSSxHHFTxHABDSSoHfH64xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTltSSxHHFTxHABDSSoHfH65xHABDSSxHxHxHABDhtLMTSSxHxHABDSSxHltLMTxHABDltLMTSSoHfH66ABDSSxHxHxHABDSSxHhtSxHABDhtSSSxHxHABDSSoHfHht67xHABDhtSSxHxHxHABDSSxHHMTltxHABDHMTltSSxHHFTxHABDSSoHfH68xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHxHABDSSoHfH69xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMThtxHABDHMTSSSxHHFTxHABDSSoHfHht70xHABDSSxHltxHltxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHxHABDSSoHfHht71xHABDhtSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTltSSxHHFTxHABDSSoHfH72xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMThtxHABDHMThtSSxHxHABDltSSoHfH73xHABDSSLTLTLMTLTHMTLMTLTLTLTLMTHFTLTHFTLTLFTHFT74Przedrefren 2xHABDSCSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHxHABDSSoHfH75xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHHFTxHABDSSoHfH76xHABDSCSSxHxHxHABDSSxHhtSxHABDhtSSSxHxHABDSSoHfHltS77xHABDltSSSxHxHxHABDSSxHltSxHABDltSSSxHHFTxHABDSSoHfH78xHABDSCSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHxHABDSSoHfH79xHABDHMTSSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHHFTxHABDSSoHfH80xHABDSCSSxHxHxHABDSSxHhtSxHABDhtSSSxHxHABDSSoHfHltS81xHABDltSSSxHxHxHABDSSxHltSxHABDltSSSxHHFTxHABDSSoHfH82xHABDSCSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHxHABDSSoHfH83xHABDSSxHxHxHABDSSxHSxHABDSSxHHFThthtxHABDltSSSoHfHlt84xHABDltSCSSxHxHxHABDSSxHhtSxHABDHMTSSSxHxHABDSSoHfHhtS85xHABDltSSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDltSSSxHHFTxHABDSSoHfH86xHABDSCSSxHxHxHABDSSxHhtSxHABDHMTSSSxHxHABDSSoHfH87xHABDltSSSxHxHxHABDhtLMTSSxHhtLToHABDltHFTSSBDoHBDHFT88REFREN 2fHBDSCSSfHBDSSfHBDSCSSfHBDSS89fHBDSCSSfHBDhtHMTSShtLMTfHBDltLMTSSLTfHBDltLTSS90fHBDSCSSfHBDSSfHBDSCSSfHBDSS91fHBDSCSShthtfHBDhtHMTSSlthtLMTfHBDltLMTSSLTfHBDLMTHFTSSLTLFT92fHBDSCSSfHBDSSfHBDSCSSfHBDSS93fHBDSCSS6494SOLOxHABDSSxHxHxHABDhtSSSxHhtSxHABDSSxHxHABDltSSoHfHlt4495xHABDSSxHxHxHABDhtSSSxHhtSxHABDSSxHxHABDSSoHfHlt96xHABDSSxHxHxHABDhtSSSxHhtSxHABDSSxHxHABDltSSoHfH97xHABDSSxHxHxHABDSSSxHSxHABDSSxHxHABDhtSSoHfHlt98xHABDSSxHxHxHABDhtSSSxHSxHABDSSxHxHABDSSoHfHlt99xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHHFTxHABDSSoHfH100xHABDSSxHxHxHABDhtSSSxHhtSxHABDSSxHxHABDSSoHfH101xHABDSSxHxHxHABDhtLMTSSxHxHABDSSxHltLMTxHABDltLMTSSoHfH102ABDSSxHxHxHABDSSxHhtSxHABDhtSSSxHxHABDSSoHfHht103xHABDhtSSxHxHxHABDSSxHHMTltxHABDHMTltSSxHHFTxHABDSSoHfH104xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHxHABDSSoHfH105xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMThtxHABDHMTSSSxHHFTxHABDSSoHfHht106xHABDSSxHltxHltxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHxHABDSSoHfHht107xHABDhtSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTltSSxHHFTxHABDSSoHfH108xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMThtxHABDHMThtSSxHxHABDltSSoHfH109xHABDSSLTLTLMTLTHMTLMTLTLTLTLMTHFTLTHFTLTLFTHFT110SOLO PrzedrefrenxHABDSCSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHxHABDSSoHfH111xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHHFTxHABDSSoHfH112xHABDSCSSxHxHxHABDSSxHhtSxHABDhtSSSxHxHABDSSoHfHltS113xHABDltSSSxHxHxHABDSSxHltSxHABDltSSSxHHFTxHABDSSoHfH114xHABDSCSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHxHABDSSoHfH115xHABDHMTSSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHHFTxHABDSSoHfH116xHABDSCSSxHxHxHABDSSxHhtSxHABDhtSSSxHxHABDSSoHfHltS117xHABDltSSSxHxHxHABDSSxHltSxHABDltSSSxHHFTxHABDSSoHfH118xHABDSCSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHxHABDSSoHfH119xHABDSSxHxHxHABDSSxHSxHABDSSxHHFThthtxHABDltSSSoHfHlt120xHABDltSCSSxHxHxHABDSSxHhtSxHABDHMTSSSxHxHABDSSoHfHhtS121xHABDltSSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDltSSSxHHFTxHABDSSoHfH122xHABDSCSSxHxHxHABDSSxHhtSxHABDHMTSSSxHoHABDSS123ABDhtLMThtLMTABDltLTBDLTABDhtHFTLThtHFTHFTltLFTHFTBD124SOLO RefrenfHBDSCSSfHBDSSfHBDSCSSfHBDSS125fHBDSCBDLFTLFTBDLFTLFTfHBDLFTLFTLMTfHBDLFTLFTBDLFTLFT3126fHBDSCSSfHBDSSfHBDSCSSfHBDSS127fHBDABDSChtHMTfHBDhtLMTBDhtLMTfHBDltLMTLMT128fHBDSCSSfHBDSSfHBDSCSSfHBDSS129fHBDSCSS84130BridgeBDhthtBDhtHMThthtLMTBDLTLMThtLTBDLMTHFT44131BDLMTLMThtBDhtHMTlthtLMTBDLTLMTLMTBDLTLMTHFT132BDLMTLMThtLMThtLMTBDhtHMTLMThtLMTBDLTLMTLMTLTBDLMTHFTLMT133BDhtBDhtHMTlthtLMTBDLTLMTBDLTHFT134BDhtlththtBDhtHMThtLMTltLTLMTltLTBDLMTHFT135BDLTLMThtBDhtHMTLTBDLTLMTLMTLTHFTLFT136BDLTLMTLMTBDHMTHMTLMTLTLMTBDLTLMTLMTBDLTLTHFT137BDLTLMThtBDhtHMTltLThtLMTBDLTLMTLMTBDLTLTHFTHFTLFT138BDhthtBDhtHMThthtLMTBDLTLMThtLTBDLMTHFT139BDLMTLMThtBDhtHMTlthtLMTBDLTLMTLMTBDLTLMTHFT140BDLMTLMThtLMThtLMTBDhtHMTLMThtLMTBDLTLMTLMTLTBDLMTHFTLMT141BDhtBDhtHMTlthtLMTBDLTLMTBDLTHFT142BDhtlththtBDhtHMThtLMTltLTLMTltLTBDLMTHFT143BDLTLMThtBDhtHMTLTBDLTLMTLMTLTHFTLFT144BDLTLMTLMTBDHMTHMTLMTLTLMTBDLTLMTLMTBDLTLTHFT145BDLTLMThtBDhtHMTltLThtLMTBDLTLMTLMTBDLTLTHFTHFTLFT146BDhthtBDhtHMThthtLMTBDLTLMThtLTBDLMTHFT147BDLMTLMThtBDhtHMTlthtLMTBDLTLMTLMTBDLTLMTHFT148BDLMTLMThtLMThtLMTBDhtHMTLMThtLMTBDLTLMTLMTLTBDLMTHFTLMT149BDhtBDhtHMTlthtLMTBDLTLMTBDLTHFT150BDhtlththtBDhtHMThtLMTltLTLMTltLTBDLMTHFT151BDLTLMThtBDhtHMTLToHBDLTLMTLMTLTHFTLFT152xHBDLTLMTLMTBDHMTHMTLMTLTLMTBDLTLMTLMTBDLToHLTfHHFT153BDLTLMThtBDhtHMTltLThtLMTBDLTLMTLMTBDLTLTHFTHFTLFT154BDhthtBDhtHMThthtLMToHBDLTLMTxHhtLToHBDLMTxHHFT155BDLMTLMThtBDhtHMTlthtLMTBDLTLMTLMTBDLTLMTHFT156BDLMTxHLMTxHhtLMTxHhtLMTxHBDhtHMTLMThtLMToHBDLTLMTLMTLTxHBDLMTHFTLMT157xHBDhtBDhtHMTlthtLMTBDLTLMTBDLTHFT158BDhtlththtBDhtHMThtLMTltLTLMTltLTBDLMTHFT159BDLTLMThtBDhtHMTLTBDLTLMTLMTLTHFTLFT160BDLTLMTLMTBDHMTHMTLMTLTLMTfHBDLTLMTLMTBDLTfHLTHFT161xHABDSSHMTHMThtoHABDLMThtHMThtHMThtxHRCABDHMTltxHLMTltLTltoHLTltHFT162Zwrotka 3ABDCCSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHxHABDSSoHfH163xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHHFTxHABDSSoHfH164xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMThtxHABDHMTltSSxHxHABDSSoHfH165xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTltSSxHHFTxHABDSSoHfH166xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTltSSxHHFTxHABDSSoHfH167xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTltSSxHHFTxHABDSSoHfH168xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTltSSxHHFTxHABDSSoHfH169xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHxHABDSSoHfH170ABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHxHABDSSoHfH171xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHHFTxHABDSSoHfH172xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHxHABDSSoHfH173xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHHFTxHABDSSoHfH174xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHxHABDSSoHfH175xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTltSSxHHFTxHABDSSoHfH176xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHxHABDSSoHfH177xHABDSSHMTHMTABDLMTHMTHMTABDHMTLMTLTLTHFT178Przedrefren 3xHABDSCSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHxHABDSSoHfH179xHABDSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHHFTxHABDSSoHfH180xHABDSCSSxHxHxHABDSSxHhtSxHABDhtSSSxHxHABDSSoHfHltS181xHABDltSSSxHxHxHABDSSxHltSxHABDltSSSxHHFTxHABDSSoHfH182xHABDSCSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHxHABDSSoHfH183xHABDHMTSSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHHFTxHABDSSoHfH184xHABDSCSSxHxHxHABDSSxHhtSxHABDhtSSSxHxHABDSSoHfHltS185xHABDltSSSxHxHxHABDSSxHltSxHABDltSSSxHHFTxHABDSSoHfH186xHABDSCSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDHMTSSSxHxHABDSSoHfH187xHABDSSxHxHxHABDSSxHSxHABDSSxHHFThthtxHABDltSSSoHfHlt188xHABDltSCSSxHxHxHABDSSxHhtSxHABDHMTSSSxHxHABDSSoHfHhtS189xHABDltSSSxHxHxHABDSSxHHMTSxHABDltSSSxHHFTxHABDSSoHfH190xHABDSCSSxHxHxHABDSSxHhtSxHABDHMTSSSxHxHABDSSoHfH191xHABDltSSSxHxHxHABDhtLMTSSxHhtLToHABDltHFTSSBDoHBDHFT192REFREN 3fHBDSCSSfHBDSSfHBDSCSSfHBDSS193fHBDSCSSfHBDhtHMTSShtLMTfHBDltLMTSSLTfHBDltLTSS194fHBDSCSSfHBDSSfHBDSCSSfHBDSS195fHBDSCSShthtfHBDhtHMTSSlthtLMTfHBDltLMTSSLTfHBDLMTHFTSSLTLFT196fHBDSCSSfHBDSSfHBDSCSSfHBDSS197fHBDSCSS84