1Intro=134fHfHfHCCBD442SSLT3LTLTSMTBDLTCCBD4SSLT5LTLTSMTBDLTCCBD6SSLT7LTLTSMTBDLTCCBD8SSLT9LTLTSCCBD10BDxHSxHxHBDxHBDxHSxH11xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH12xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH13Verse IxHBDfHxHSfHSBDMTLTCCBD14BDxHSfHxHBDfHxHSfH15xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH16xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH17xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH18xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH19xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH20xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH21xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH22xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH23xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH24xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH25xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH26xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH27xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH28CCBDxHSfHCCBDxHSCCBD29SSLT30LTLTCCBDCCS31ChorusCCBDxHSfHxHBDfHxHSCCBD32BDxHSfHxHBDfHxHSfH33CCBDxHSfHxHBDfHxHSCCBD34BDxHSfHxHBDfHxHSfH35CCBDxHSfHxHBDfHxHSCCBD36BDxHSfHxHBDfHxHSfH37CCBDxHSfHCCBDxHSCCBD38SSLT39Verse IILTLTSMTLTCCBD40BDfHxHSfHxHBDfHxHSfH41xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH42xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH43xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH44xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH45xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH46xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH47xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH48xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH49xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH50xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH51xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH52xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH53xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH54CCBDxHSfHCCBDxHSCCBD5556LTLTLTLTCCBDCCBD57ChorusCCBDxHSfHxHBDfHxHSCCBD58BDxHSfHxHBDfHxHSfH59CCBDxHSfHxHBDfHxHSCCBD60BDxHSfHxHBDfHxHSfH61CCBDxHSfHxHBDfHxHSCCBD62BDxHSfHxHBDfHxHSfH63CCBDxHSfHCCBDxHSCCBD6465LTLTLTLTCCBDCCBD66SoloxHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH67xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH68xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH69xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH70xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH71xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH72xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH73xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH74xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH75xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH76xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH77xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH78xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH79xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH80CCBDxHSfHCCBDxHSCCBD8182LTLTLTLTCCBDCCBD83ChorusxHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH84xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH85xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH86xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH87xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH88xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH89CCBDxHSfHCCBDxHSCCBD90xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH91xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH92xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH93xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH94xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH95CCBDSBDSBDSCCBD96Outro97xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH98xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH99xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH100xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH101xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH102xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH103xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH104xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH105xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH106xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH107xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH108xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH109xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH110xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH111xHBDfHxHSfHxHBDfHxHSfH112