1=81SSSBD6832CCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD33RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCRC334RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD35RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD36RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD37RCBDRCRCRCfHRCtaSRCRCRC338RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD39RCBDRCRCRCBDRCtaRCSRCBD3310ACCBDRCRCRCBDRCSRCRCBD311RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCRC3312RCBDRCRCRCBDRCSRCRCBD313RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCRC3314RCBDRCRCRCBDRCSRCRCBD315RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCRC3316RCBDRCRCRCBDRCSRCRCBD317RCBDRCRCRCBDRCSRCSHMTHMT318CCBDRCRCRCBDRCSRCRCBD319RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD320RCBDRCRCRCBDRCSRCRCBD321RCBDRCRCRCBDRCtaSRCSRCBD3322CCBDRCRCRCBDRCSRCRCBD323RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD324RCBDRCRCRCBDRCSRCRCRCBD3325CCBDRCRCRCBDRCtaFTSSHMTHMT326CCBDRCRCRCBDRCtaSRCRC327RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRC328RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD329RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRC330RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRC331RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRC332RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD333RCBDRCRCRCBDRCtaSRCSS3334CCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD335RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCRCBD3336RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRC337RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRC338CCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD339RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCRCBD3340RCBDRCRCRCRCtaSRCRC341CCBDRCRCCCS42CCBDRCRCRCSRCRC43SHMTHMTLMTLMTLMTLTLTFTFT3333344CCBDRCRCRCBDRCSRCRCBD345RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCRC3346RCBDRCRCRCBDRCSRCRCBD347RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCRC3348RCBDRCRCRCBDRCSRCRCBD349RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCRC3350RCBDRCRCRCBDRCSRCRCBD351RCBDRCRCRCBDHMTHMTLMTLMTLTLT352CCBDRCRCRCBDRCSRCRCBD353RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD354RCBDRCRCRCBDRCSRCRCBD355RCBDRCRCRCBDRCtaSRCSRCBD3356CCBDRCRCRCBDRCSRCRCBD357RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD358RCBDRCRCRCBDRCSRCRCRCBD3359BDFTSFTSFTSFTSFTS60CCCBDRCRCRCBDRCtaSRCRC361RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRC362RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD363RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRC364RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRC365RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRC366RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD367RCBDRCRCRCBDRCtaSRCSS3368CCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD369RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCRCBD3370RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRC371RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRC372CCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD373RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCRCBD3374RCBDRCRCRCRCtaSRCRC375CCBDRCRCCCS76RCBDRCRCRCRCtaSRCRC377SHMTHMTLMTLMTHMTLTFT333378CCBDRCRCRCBDRCtaSRCRC379RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD380RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCRCBD3381RCBDRCCCSCCSCCSCCS82CCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD383RCBDRCRCRCBDCCtaSRCRCBD384RCBDRCRCRCBDCCtaSRCRCBD385RCBDRCRCRCBDCCtaSRCRCBD386RCBDRCRCRCBDCCtaSRCRCBD387RCBDRCRCRCBDCCtaSRCRCBD388RCBDRCRCRCBDCCtaSRCRCBD389RCBDRCRCRCBDCCtaSRCRCBD390RCBDRCRCRCBDCCtaSRCRCBD391RCBDRCRCRCBDCCtaSRCRCBD392RCBDRCRCRCBDCCtaSRCRCBD393RCBDRCRCRCBDCCtaSRCRCBD394RCBDRCRCRCBDCCtaSRCRCBD395RCBDRCRCRCBDCCtaSRCRCBD396RCBDRCRCRCBDCCtaSRCRCBD397RCBDRCRCRCBDSHMTSHMTLMTS333398oHBDxHxHxHtaSxHxHBD99xHBDxHxHBDoHtaSxHxH100xHBDxHxHxHSxHxHBD101xHBDxHxHBDoHtaSxHxH102xHBDxHxHxHSxHxHBD103xHBDxHxHoHtaSxHxH104fHSfHHMTfHLMTfHLTSfHLTLTfHFTFT333105CCBDRCRCRCBDRCtaSRCRC3106RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRC3107RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD3108RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRC3109RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRC3110RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRC3111RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD3112RCBDRCRCRCBDRCtaSRCSS33113CCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD3114RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCRCBD33115RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRC3116RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRC3117CCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD3118RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCRCBD33119RCBDRCRCRCRCtaSRCRC3120SBDHMTLMTSBDSBDLTLTLTLT333333121CCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD3122RCBDRCRCRCBDCCtaSRCRC3123RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD3124CCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD3125RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD3126CCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD3127RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD3128CCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD3129CCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD3130RCBDRCRCRCBDCCtaSRCRC3131RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD3132CCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD3133RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD3134CCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD3135RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD3136CCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD3137CCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD3138RCBDRCRCRCBDCCtaSRCRC3139RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD3140CCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD3141RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD3142CCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD3143RCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD3144CCBDRCRCRCBDRCtaSRCRCBD3