1=86442345Verse678910111213VerseBDBDSBDFTBDFTBDSBD14BDBDSBDFTBDFTBDSBD15BDBDSBDFTBDFTBDSBD16BDBDSBDFTBDFTBDSBD17BDBDSBDFTBDFTBDSBD18BDBDSBDFTBDFTBDSBD19BDBDSBDFTBDFTBDSBD20BDBDSBDFTBDFTBDSBD21ChorusBDBDSBDFTBDFTBDSBD22BDBDSBDFTBDFTBDSBD23BDBDSBDFTBDFTBDSBD24BDBDSBDFTBDFTBDSBD25BD2627Break(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)S(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)S(Sh)(Sh)BD(Sh)3333333328(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)S(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)S(Sh)(Sh)BD(Sh)3333333329(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)S(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)S(Sh)(Sh)BD(Sh)3333333330(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)S(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)S(Sh)(Sh)BD(Sh)3333333331VerseBDBDSBDFTBDFTBDSBD32BDBDSBDFTBDFTBDSBD33BDBDSBDFTBDFTBDSBD34BDBDSBDFTBDFTBDSBD35BDBDSBDFTBDFTBDSBD36BDBDSBDFTBDFTBDSBD37BDBDSBDFTBDFTBDSBD38BDBDSBDFTBDFTBDSBD39BDBDSBDFTBDFTBDSBD40BDBDSBDFTBDFTBDSBD41BDBDSBDFTBDFTBDSBD42BDBDSBDFTBDFTBDSBD43BDBDSBDFTBDFTBDSBD44BDBDSBDFTBDFTBDSBD45BDBDSBDFTBDFTBDSBD46BDBDSBDFTBDFTBDSBD47ChorusBDBDSBDFTBDFTBDSBD48BDBDSBDFTBDFTBDSBD49BDBDSBDFTBDFTBDSBD50BDBDSBDFTBDFTBDSBD51BDBDSBDFTBDFTBDSBD52BDBDSBDFTBDFTBDSBD53BDBDSBDFTBDFTBDSBD54BDBDSBDFTBDFTBDSBD55BD5657Break(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)S(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)S(Sh)(Sh)BD(Sh)3333333358(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)S(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)S(Sh)(Sh)BD(Sh)3333333359(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)S(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)S(Sh)(Sh)BD(Sh)3333333360(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)S(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)S(Sh)(Sh)ABD(Sh)3333333361(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)S(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)S(Sh)(Sh)BD(Sh)3333333362(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)S(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)S(Sh)(Sh)BD(Sh)3333333363(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)S(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)S(Sh)(Sh)BD(Sh)3333333364(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)S(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)S(Sh)(Sh)BD(Sh)33333333656667(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)S(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)S(Sh)(Sh)BD(Sh)3333333368(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)S(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)S(Sh)(Sh)BD(Sh)3333333369(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)S(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)S(Sh)(Sh)BD(Sh)3333333370(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)S(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)S(Sh)(Sh)ABD(Sh)3333333371(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)S(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)S(Sh)(Sh)BD(Sh)3333333372(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)S(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)S(Sh)(Sh)BD(Sh)3333333373(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)S(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)S(Sh)(Sh)BD(Sh)3333333374(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)S(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)BD(Sh)(Sh)S(Sh)(Sh)ABD(Sh)333333337576777879808182838485868788899091929394