You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
eBGDAE1=134C#m45664456644566445664XXXXXA556775442556775556775556775556775556775XXXXXXE0012203001220001220001220Esus4002220XXXXXXE0012204001220001220001220001220XXXXXXG#m4446645444664444664444664444664XXXXXX4446646444664444664444664444664XXXXXXC#m45664745664456644566445664XXXXXB7789978778997778997778997778997XXXXXXA5567759556775556775556775556775XXXXXX55677510556775556775556775556775WellXXXXXXIE00122011triedVerse001220001220to001220001220make001220001220it001220Sun00122012day,001220001220001220but001220IXXXXXXgotG#m44466413444664so444664damn444664444664depressedXXXXXX44466414444664444664444664That444664IXXXXXXsetA55677515556775my556775sights556775on556775XXXXXXMonE00122016day001220001220and001220001220IXXXXXXgotG#m44466417444664myself444664444664444664undressedXX4XXX44466418444664444664I444664ain’t444664XX4XXXread44466419yA556775556775for556775556775theXXXXXXalF#m22244220tar222442222442222442but222442IXXXXXXdoC#m4566421agree4566445664there’sG#m444664444664timesXXXXXA55677522556775556775When556775556775aXXXXXXwomF#m22244223an222442sure222442222442can222442XXXXXXbeA55677524a556775556775friend556775556775ofXXXXXXmineE00122025001220001220001220001220XXXXXX00122026001220001220001220001220Well,XXXXXXI00122027keepVerse001220001220on001220001220thinkin’001220001220’bout00122000122028you,001220001220001220Sister001220XXXXXXGoldG#m44466429en444664444664Hair444664444664XXXXXXsur44466430prise444664444664444664444664AndXXXXXXIA55677531just556775556775can’t556775live556775XXXXXXwithE00122032out001220you001220001220can’t001220XXXXXXyouG#m44466433see444664it444664in444664my444664XX4XXXeyes?44466434444664I444664been444664444664oneXX4XXX44466435poorA556775556775cor556775respon556775XXXXXXF#m22244236dent,222442222442I222442been222442XXXXXXtoo,C#m4566437too4566445664hardG#m444664444664toXXXXXfindA55677538556775But556775it556775does556775n’tXXXXXXmeanF#m22244239222442you222442ain’t222442222442XXXXXXbeenA55677540556775on556775556775my556775XXXXXXmindE00122041001220001220001220001220XXXXXX00122042Will001220you00122043meet ChorusB778997778997meXXXXXX778997in778997the778997XXXXXXmid77899744dle,778997778997XXXXXX778997will778997you778997meetXXXXXX77899745meA556775556775inXXXXXX556775the556775556775air?XXXXXX55677546001220001220XXXXXX001220001220Will001220youXXXXXXlove00122047meB778997778997justXXXXXX778997a778997778997litXXXXXX77899748tle,778997778997XXXXXXjust778997778997e778997noughXXXXXX77899749toA556775556775showXXXXXX556775you556775556775care?XXXXXX55677550001220001220XXXXXX001220Well001220001220IXXXXXXtried00122051toF#m22244252don’tG#m44466453just0022005455C#m45664456644566445664XXXXXA55677556556775556775556775556775556775XXXXXXE00122057001220001220001220Esus4002220XXXXXXE00122058001220001220001220001220XXXXXXG#m44466459444664444664444664444664XXXXXX44466460444664444664444664444664XXXXXXC#m456646145664456644566445664XXXXXB77899762778997778997778997778997XXXXXXA55677563556775556775556775556775XXXXXX55677564556775556775556775556775XXXXXXE00122065Verse 2 lyrics repeat00122000122000122000122000122000122000122000122066001220001220001220001220XXXXXXG#m44466467444664444664444664444664XXXXXX44466468444664444664444664444664XXXXXXA55677569556775556775556775556775XXXXXXE00122070001220001220001220001220XXXXXXG#m44466471444664444664444664444664XX4XXX44466472444664444664444664444664XX4XXX44466473A556775556775556775556775XXXXXXF#m22244274222442222442222442222442XXXXXXC#m45664754566445664G#m444664444664XXXXXA55677576556775556775556775556775XXXXXXF#m22244277222442222442222442222442XXXXXXA55677578556775556775556775556775XXXXXXE00122079001220001220001220001220XXXXXX0012208000122000122081 ChorusB778997778997XXXXXX778997778997778997XXXXXX77899782778997778997XXXXXX778997778997778997XXXXXX77899783A556775556775XXXXXX556775556775556775XXXXXX55677584001220001220XXXXXX001220001220001220XXXXXX00122085B778997778997XXXXXX778997778997778997XXXXXX77899786778997778997XXXXXX778997778997778997XXXXXX77899787A556775556775XXXXXX556775556775556775XXXXXX55677588001220001220XXXXXX001220001220001220XXXXXX00122089F#m22244290G#m444664910022009293B778997778997XXXXXX778997778997778997XXXXXX77899794778997778997XXXXXX778997778997778997XXXXXX77899795A556775556775XXXXXX556775556775556775XXXXXX556775964xE001220001220001220XXXXXX001220001220XXXXXX00122097B778997778997XXXXXX778997778997778997XXXXXX77899798778997778997XXXXXX778997778997778997XXXXXX77899799A556775556775XXXXXX556775556775556775XXXXXX556775100E001220001220001220001220101Change tuning (R)
Get Plus