1=145fHfHfHfH4421st VerseBDfHHCBDHCBDHCfHHC3BDfHHCBDHCBDHCfHHC4BDfHHCBDHCBDHCfHHC5BDfHHCBDHCBDHCfHHC6BDfHHCBDHCBDHCfHHC7BDfHHCBDHCBDHCfHSHCSSS8BDfHHCBDHCBDHCfHHC9BDfHHCBDHCBDHCfHHC10BDfHHCBDHCBDHCfHHC11BDfHHCBDHCBDHCSShtHCfHS12BDfHHCBDHCBDHCfHHC13BDfHHCBDHCBDHCfHHC14BDfHHCBDHCBDHCfHHC15BDfHHCBDHCBDSSHCSLTHCfHSLTHFTHFT16BDfHHCBDHCBDHCfHHC17BDfHHCBDHCBDHCfHHC18BDfHHCBDHCBDHCfHHC19BDBDSBDfHHCSBDHCSBDSHCSSfHHCLTLTHFTLFT20ChorusBDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHHCSxHBDxH21BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHCsCsHCSxHBDxH22BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHHCSxHBDxH23BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHCsCsHCSxHBDxH24BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHHCSxHBDxH25BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHCsCsHCSxHBDxH26BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHHCSxHBDxH27BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHCsCsHCSxHBDxH28BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHHCSxHBDxH29BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHCsCsHCSxHBDxH30BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHHCSxHBDxH31BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHCsCsHCSxHBDxH32BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHHCSxHBDxH33BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHCsCsHCSxHBDxH34BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHHCSxHBDxH35BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHCsCsHCSxHBDxH36InterludeBDfHHCBDHCBDHCfHHC37BDfHHCBDHCBDHCfHHC38BDfHHCBDHCBDHCfHHCBD39BDS(S)fHHCSBDHCBDHFTHFTLFTHCHFTfHLTHCLTBDHFTLFT40BDfHHCBDHCBDHCfHHC41BDfHHCBDHCBDHCfHHC42BDfHHCBDHCBDHCfHHCBD43BDS(S)fHHCSBDHCBDLT(LT)LTHC(LT)fHLTHC(LT)BDLT(LT)442nd VerseBDfHHCBDHCBDHCfHHC45BDfHHCBDHCBDHCfHHC46BDfHHCBDHCBDHCfHHC47BDBDBDfHHCBDHCBDHFTHCHFTfHLTHCLTHFTLFT48BDfHHCBDHCBDHCfHHC49BDfHHCBDHCBDHCfHHC50BDfHHCBDHCBDHCfHHC51BDSBDfHHCHFTBDHCHFTBDSLFTLFTHCLFTfHLFTHCLFTLFTLFT52BDfHHCBDHCBDHCfHHC53BDfHHCBDHCBDHCfHHC54BDfHHCBDHCBDHCfHHC55BDfHHCBDHCBDLTLTLTHCLTSfHHCSSHFTHFT56BDfHHCBDHCBDHCfHHC57BDfHHCBDHCBDHCfHHC58BDfHHCBDHCBDHCfHHC59BDBD(S)BDfHHCSBDHCSBDS(S)HCS(S)fHLTHCLTHFTLFT60ChorusBDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHHCSxHBDxH61BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHCsCsHCSxHBDxH62BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHHCSxHBDxH63BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHCsCsHCSxHBDxH64BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHHCSxHBDxH65BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHCsCsHCSxHBDxH66BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHHCSxHBDxH67BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHCsCsHCSxHBDxH68BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHHCSxHBDxH69BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHCsCsHCSxHBDxH70BDxHxHSSHCSxHWBSshSSHCSxHWBfHBDSSHCxHWBSSHCSxHWBBDxH71BDxHxHSSHCSxHWBSshSSHCSxHWBfHBDSSHCxHWBCsCsCsSSHCSxHWBCsBDxH72BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHHCSxHBDxH73BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHCsCsHCSxHBDxH74BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHHCSxHBDxH75BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHCsCsHCSxHBDxH76InterludeBDfHHCBDHCBDHCfHHC77BDfHHCBDHCBDHCfHHC78BDfHHCBDHCBDHCfHHCBD79BDSSfHHCSBDHCBDHFTHFTLFTHCHFTfHLTHCLTBDHFTLFT80BDfHHCBDHCBDHCfHHC81BDfHHCBDHCBDHCfHHC82BDfHHCBDHCBDHCfHHCBD83BDSSfHHCSBDHCBDLTLTLTHCLTfHLTHCLTBDLTLT84TransitionBDfHHCBDHCBDHCfHHC85BDfHHCBDHCBDHCfHHC86BDfHHCBDHCBDHCfHHC87BDBDBDfHHCBDHCBDHFTHCHFTfHLTHCLTHFTLFT88BDfHHCBDHCBDHCfHHC89BDfHHCBDHCBDHCfHHC90BDfHHCBDHCBDHCfHHC91BDSBDHFTHCfHBDHFTHCBDSLFTLFTHCLFTfHLFTHC(ht)LFTLFTLFT92ChorusBDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHHCSxHBDxH93BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHCsCsHCSxHBDxH94BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHHCSxHBDxH95BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHCsCsHCSxHBDxH96BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHHCSxHBDxH97BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHCsCsHCSxHBDxH98BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHHCSxHBDxH99BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHCsCsHCSxHBDxH100BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHHCSxHBDxH101BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHCsCsHCSxHBDxH102BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHHCSxHBDxH103BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHCsCsHCSxHBDxH104BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHHCSxHBDxH105BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHCsCsHCSxHBDxH106BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHHCSxHBDxH107BDxHxHHCSxHHCSoHfHBDHCxHCsCsHCSxHBDxH108InterludeBDfHHCBDHCBDHCfHHC109BDfHHCBDHCBDHCfHHC110BDfHHCBDHCBDHCfHHCBD111BDSSfHHCSBDHCBDHFTHFTLFTHCHFTfHLTHCLTBDHFTLFT112BDfHHCBDHCBDHCfHHC113BDfHHCBDHCBDHCfHHC114BDfHHCBDHCBDHCfHHCBD115BDSSHCSBDHCBDLTLTHCLTLTHCLTLTBDLTLT116Outro VerseBDfHHCBDHCBDHCfHHC117BDfHHCBDHCBDHCfHHC118BDfHHCBDHCBDHCfHHC119BDBDBDHCBDHCBDHFTHCHFTLTHCLTHFTLFT120BDfHHCBDHCBDHCfHHC121BDfHHCBDHCBDHCfHHC122BDfHHCBDHCBDHCfHHC123BDSSBDHFTHCSBDHFTHCBDSLTHCHFTLFTHC(ht)LFTHFTLFT124BDRCxHxHRCHCSxHHCSoHRCfHBDHCxHRCHCSxHBDxH125BDRCxHxHRCHCSxHHCSoHRCfHBDHCxHRCHCSxHBDxH126BDRCxHxHRCHCSxHHCSoHRCfHBDHCxHRCHCSxHBDxH127BDRCxHxHRCHCSxHHCSoHRCfHBDHCxHRCHCSxHBDxH128BDRCxHxHRCHCSxHHCSoHRCfHBDHCxHRCHCSxHBDxH129BDRCxHxHRCHCSxHHCSoHRCfHBDHCxHRCHCSxHBDxH130BDRCxHxHRCHCSxHHCSoHRCfHBDHCxHRCHCSxHBDxH131BDxHRC