1=132StxStx2424434567891011121314151617fHLFTSHFTSBDBDBDBDMTMTMTBD18BDCCSfHBDBDfHBDSfH19BDfHSfHBDBDfHBDSfH20BDfHSfHBDBDfHBDSfH21BDfHSfHBDBDfHBDSfH22BDCCSfHBDBDfHBDSfH23BDfHSfHBDBDfHBDSfH24BDfHSfHBDBDfHBDSfH251BDfHSfHBDBDfHBDSfH262BDfHLTLTLTMTMTMTBDSMTSfH27BDfHSfHBDBDfHBDSfH28BDfHSfHBDBDfHBDSfH29BDfHSfHBDBDfHBDSfH301BDfHSfHBDBDfHBDSfH3123233343536BDCCSfHBDBDfHBDSfH37BDfHSfHBDBDfHBDSfH38BDfHSfHBDBDfHBDSfH39BDfHSfHBDBDfHBDSfH40BDCCSfHBDBDfHBDSfH41BDfHSfHBDBDfHBDSfH42BDfHSfHBDBDfHBDSfH431BDfHSfHBDBDfHBDSfH442BDfHLTLTLTMTMTMTBDSMTSfH45BDCCSfHBDBDfHBDSfH46BDfHSfHBDBDfHBDSfH47BDfHSfHBDBDfHBDSfH481BDfHSfHBDBDfHBDSfH492BDfHSfHBDBDfHBDSfH50soloBDCCSfHBDBDfHBDSfH51BDfHSfHBDBDfHBDSfH52BDfHSfHBDBDfHBDSfH534xBDfHSfHBDBDfHBDSfH5455565758BDCCSfHBDBDfHBDSfH59BDfHSfHBDBDfHBDSfH60BDfHSfHBDBDfHBDSfH61BDfHSfHBDBDfHBDSfH62BDCCSfHBDBDfHBDSfH63BDfHSfHBDBDfHBDSfH64BDfHSfHBDBDfHBDSfH65BDfHSfHBDBDfHBDSfH