bGDADBE1=1186427438447459867788449981011781244133414151617441819342021222344242598262778284429983031783244333434353637443839344041424344444546474849XXX2½2½XXXXXXXXXXX50X2½2½XXXXXXX0XXX03351XXXXXXX2½2½XX0XXX03524XXX4XXX2¼XXXXXX53XXX2½2½XXXXXXXXXXX54X2½2½XXXXXXX0XXX03355XXXXXXX2½2½XX0XXX03564XXX4XXX2¼XXXXXX57XXX2½2½XXXXXXXXXXX58X2½2½XXXXXXX0XXX03359XXXXXXX2½2½XX0XXX03604XXX4XXX2¼XXXXXX6162636465666768694X22X02X04X22X04X2701111111715X32X02X05X32X05X3723333333734X22X02X04X22X04X2741111111755X32X02X05X32X05X3763333333774X22X02X04X22X04X2781111111795X32X02X05X32X05X3803333333814X22X02X04X22X04X2821111111835X32X02X05X32X05X384333333385457224788687888990449192789394959697449899981001017810244103981041057810644107XXX2½2½XXXXXXXXXXX108X2½2½XXXXXXX0XXX033109XXXXXXX2½2½XX0XXX031104XXX4XXX2¼XXXXXX111XXX2½2½XXXXXXXXXXX112X2½2½XXXXXXX0XXX033113XXXXXXX2½2½XX0XXX031144XXX4XXX2¼XXXXXX115116117118119120121122