You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
d#A#F#C#G#D#1<Another guitar>=1509911119911111212141411111313442121214141212141412121414121214143991111991111121214141111131341212141412121414</another guitar>121214141212141451672dokonodokono8dokonodarekara9tanomareta1011inochiwokakeru12kachimonai13sorehodoyogoreta14nipponno15hitonokoko16roga17umidashi18ta19(ZENIKURE-JII)20(GOMIGON)21SUMOGGUTONHEDORON22GA-23akumano24mureni25kanzen26to27ta10i-1079taka28i9mi-9107do29a7i79wo10to30ki9910731a10a-1079a32a9a-9107a337u79mo10kyoyuku-34735936seigiwotasukeru37KONDO-RUMANsei38ginoSHIN39BORU40KONDO-RU41MAN42434445Track can be converted to a standard tuning (R)
Get Plus