d#A#F#C#G#D#1=1504423456SU5PE5KU5TORU5MAN878SU8PEKU8TORU8MAN5910GO2GO5GO5GO811GO5GO5chi2kyu512u5no5bo2u513e5i5su514ru8ta8me515ni516NE8BYU7RA5no817ho5shi5ka8ra5ya518t7te7ki719ta5SU5PE5KU5TORU5MAN820SU8PE8KU8TORU8MAN5212422GO2GO5GO5GO84423GO5GO524chou5nou8ryo7ku5no325SAI5BOO5GU5SU526PE5KU5TORU5MAN824274428SU8PE8KU8TORU8MAN52930GO2GO5GO5GO831GO5GO5323334353637