You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
d#A#F#C#G#D#1=17544234567189101112omaega13yarenu-14kotonaraba-1516oregako17notede18yatteya19ru20sousa21konoyono22dobusara23i24akunyameppou25tsuyoiyatsu26tobasuMASHI-Nno27SHIRUBA-ga28kuraiya29miyowo-30kirisai31ta32nanikaari33souna34anoshichi35nin36na12ka8niari37so7na8u38WA7SE7BU10IRUDO39N840333335541335453428875585437Track can be converted to a standard tuning (R)
Get Plus