1Intro=75xHBDxHxHBDxHESoCBDoHBDxHASxHxH442xHBDxHxHBDxHESoCBDoHBDxHASxHxH3xHBDxHxHBDxHESoCBDoHBDxHASxHxH4xHBDxHxHBDxHESoCBDoHBDxHASxHxH5xHBDxHxHBDxHESoCBDoHBDxHASxHxH6VerseCCxHBDxHxHBDxHESoCBDoHBDxHASxHxH7xHBDxHxHBDxHESoCBDoHBDxHASxHxH8xHBDxHxHBDxHESoCBDoHBDxHASxHxH9xHBDxHxHBDxHESoCBDoHBDxHASxHxH10xHBDxHxHBDxHESoCBDoHBDxHASxHxH11xHBDxHxHBDxHESoCBDoHBDxHASxHxH12xHBDxHxHBDxHESoCBDoHBDxHASxHxH13xHBDxHxHBDxHESoCBDoHBDxHASxHxH14Pre-chorusRCxHBDxHxHBDxHESoCBDoHBDxHASxHxH151xHBDxHxHBDxHESoCBDoHBDxHASxHxH16xHBDxHxHBDxHESoCBDoHBDxHASxHxH17ChorusCCxHShBDShxHShxHShBDxHESoCShBDShoHShShBDxHASShxHShxHSh18xHShBDShxHShxHShBDxHESoCShBDShoHShShBDxHASShxHShxHSh19xHShBDShxHShxHShBDxHESoCShBDShoHShShBDxHASShxHShxHSh20xHShBDShxHShxHShBDxHESoCShBDShoHShShBDxHASShxHShxHSh21xHShBDShxHShxHShBDxHESoCShBDShoHShShBDxHASShxHShxHSh22xHShBDShxHShxHShBDxHESoCShBDShoHShShBDxHASShxHShxHSh23xHShBDShxHShxHShBDxHESoCShBDShoHShShBDxHASShxHShxHSh24xHShBDShxHShxHShBDxHESoCShBDShoHShShBDxHASShxHShxHSh25xHBDxHxHBDxHESoCBDoHBDxHASxHxH26Verse 2CCxHBDxHxHBDxHESoCBDoHBDxHASxHxH27xHBDxHxHBDxHESoCBDoHBDxHASxHxH28xHBDxHxHBDxHESoCBDoHBDxHASxHxH29xHBDxHxHBDxHESoCBDoHBDxHASxHxH30xHBDxHxHBDxHESoCBDoHBDxHASxHxH31xHBDxHxHBDxHESoCBDoHBDxHASxHxH32xHBDxHxHBDxHESoCBDoHBDxHASxHxH33xHBDxHxHBDxHESoCBDoHBDxHASxHxH34Pre-chorusRCxHBDxHxHBDxHESoCBDoHBDxHASxHxH351xHBDxHxHBDxHESoCBDoHBDxHASxHxH36xHBDxHxHBDxHESoCBDoHBDxHASxHxH37ChorusCCxHShBDShxHShxHShBDxHESoCShBDShoHShShBDxHASShxHShxHSh38xHShBDShxHShxHShBDxHESoCShBDShoHShShBDxHASShxHShxHSh39xHShBDShxHShxHShBDxHESoCShBDShoHShShBDxHASShxHShxHSh40xHShBDShxHShxHShBDxHESoCShBDShoHShShBDxHASShxHShxHSh41xHShBDShxHShxHShBDxHESoCShBDShoHShShBDxHASShxHShxHSh42xHShBDShxHShxHShBDxHESoCShBDShoHShShBDxHASShxHShxHSh43xHShBDShxHShxHShBDxHESoCShBDShoHShShBDxHASShxHShxHSh44xHShBDShxHShxHShBDxHESoCShBDShoHShShBDxHASShxHShxHSh45xHBDxHxHBDxHESoCBDoHBDxHASxHxH46BridgexHxHxHxHxHoHxHxHxHxH47xHxHxHxHxHoHxHxHxHxH48xHxHxHxHxHoHxHxHxHxH49xHxHxHxHxHoHxHxHxHxH50xHxHxHxHxHoHxHxHxHxH51xHxHxHxHxHoHxHxHxHxH52xHxHxHxHxHoHxHxHxHxH53xHxHxHxHxHoHxHxHxHxH54Last ChorusCCxHShBDShxHShxHShBDxHESoCShBDShoHShShBDxHASShxHShxHSh55xHShBDShxHShxHShBDxHESoCShBDShoHShShBDxHASShxHShxHSh56xHShBDShxHShxHShBDxHESoCShBDShoHShShBDxHASShxHShxHSh57xHShBDShxHShxHShBDxHESoCShBDShoHShShBDxHASShxHShxHSh58xHShBDShxHShxHShBDxHESoCShBDShoHShShBDxHASShxHShxHSh59xHShBDShxHShxHShBDxHESoCShBDShoHShShBDxHASShxHShxHSh60xHShBDShxHShxHShBDxHESoCShBDShoHShShBDxHASShxHShxHSh611,2,3,4,5,6xHShBDShxHShxHShBDxHESoCShBDShoHShShBDxHASShxHShxHSh62xHShBDShxHShxHShBDxHESoCShBDShoHShShBDxHASShxHShxHSh63xHBDxHxHBDxHESoCBDoHBDxHASxHxH64xHBDxHxHBDxHESoCBDoHBDxHASxHxH65xHBD