1=99442345Couplet 1678910111213oHSBD1414Refrain 1xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH4415xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH16xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH17xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH18xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH19xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH20xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH21xHBDxHoHSxHxHBDoHS221423Couplet 2xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH4424xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH25xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH26xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH27xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH28xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH29xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH30xHBDxHoHSxHxHBDoHS31oHSBD1432Refrain 2xHBDxHoHSxHxHBDoHS4433xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH34xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH35xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH36xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH37xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH38xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH39xHBDxHoHSxHxHBDoHS40oHSBD1441Couplet 3xHBDxHxHBDxHxHBDxHxHBDxH4442xHBDxHxHBDxHxHBDxHxHBDxH43xHBDxHxHBDxHxHBDxHxHBDxH44xHBDxHxHBDxHxHBDxHxHSxH45xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH46xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH47xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH48xHBDxHoHSxHxHBDoHS49oHSBD1450Refrain 3xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH4451xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH52xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH53xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH54xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH55xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH56xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH57xHBDxHoHSxHxHBDoHS58oHSBD1459Couplet 44460616263oHSBD1464xHBDxHxHBDxHxHBDxHxHBDxH4465xHBDxHxHBDxHxHBDxHxHBDxH66xHBDxHxHBDxHxHBDxHxHBDxH67xHBDxHxHBDxHxHBDxHxHSxH68oHSBD1469Refrain 4xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH4470xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH71xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH72xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH73xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH74xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH75xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH76xHBDxHoHSxHxHBDoHS77Refrain 5xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH78xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH79xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH80xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH81xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH82xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH83xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH84xHBDxHoHSxHxHBDoHS85Couplet FinalexHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH86xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH87xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH88xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH89xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH90xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH91xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH92xHBDxHoHSxHxHBDoHS93xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH94xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH95xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH96xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH97xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH98xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH99CCBD100