1=82SBD142Intro Solo(fH)BD(CC2)(fH)(fH)SSSS(fH)BD(fH)BD(fH)(fH)SSSS(fH)443(fH)BD(fH)(fH)SSSS(fH)(fH)BD(fH)(fH)SSSS(fH)4(fH)BD(fH)(fH)SSSS(fH)BD(fH)BD(fH)(fH)SSSS(fH)5(fH)BD(fH)(fH)SSSS(fH)(fH)BD(fH)(fH)SSSS(fH)6(fH)BD(fH)(fH)SSSS(fH)BD(fH)BD(fH)(fH)SSSS(fH)7(fH)BD(fH)(fH)SSSS(fH)(fH)BD(fH)(fH)SSSS(fH)8(fH)BD(fH)(fH)SSSS(fH)BD(fH)BD(fH)(fH)SSSS(fH)9(fH)BD(fH)(fH)SSSS(fH)BDSxH(LT)LMTHMT10Verse 1CC2BDxHfHxHSxHfHxHBDxHfHxHSoH11xHBDfHxHxHSfHxHxHBDxHfHxHSoH12xHBDfHxHxHSfHxHxHBDxHfHxHSoH13xHBDfHxHxHSfHxHxHBDxHfHxHSoH14xHBDfHxHxHSfHxHxHBDxHfHxHSoH15xHBDfHxHxHSfHxHxHBDxHfHxHSoH16xHBDfHxHxHSfHxHxHBDxHfHxHSoH17BDxHfHSxHfHxHBDHMTfHHMTfHLMT18ChorusxHBDxHoHSxHoHxHBDoHSxHBD19oHBDxHoHSxHoHxHBDoHSxHBD20oHBDxHoHSxHoHxHBDoHSxHBD21oHBDxHoHSxHoHxHBDoHSxHBD22oHBDxHoHSxHoHxHBDoHSxHBD23Solo 2oHBDxHoHSxHoHxHBDBDCC2S24CC1BDCC2BDCC1BDCC2BD25SSSSSSSS26CC1BDfHfHSSSSRCRCfHfHRCfHfHSSSSRCRCRC27fHBDfHfHSSSSRCRCfHfHRCfHfHSSSSRCRCRC28fHBDfHfHSSSSRCRCfHfHRCfHfHSSSSRCRCRC29fHBDfHfHSSSSRCRCfHfHCC2CC1CC2CC1CC2CC1CC2CC1CC2CC1CC2CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC130Verse 2CC2BDxHfHxHSxHfHxHBDxHfHxHSoH31xHBDfHxHxHSfHxHxHBDxHfHxHSoH32xHBDfHxHxHSfHxHxHBDxHfHxHSoH33xHBDfHxHxHSfHxHxHBDxHfHxHSoH34xHBDfHxHxHSfHxHxHBDxHfHxHSoH35xHBDfHxHxHSfHxHxHBDxHfHxHSoH36xHBDfHxHxHSfHxHxHBDxHfHxHSoH37BDxHfHSxHfHxHBDHMTfHHMTfHLMT38ChorusoHBDxHoHSxHoHxHBDoHSxHBD39oHBDxHoHSxHoHxHBDoHSxHBD40oHBDxHoHSxHoHxHBDoHSxHBD41oHBDxHoHSxHoHxHBDoHSxHBD42oHBDxHoHSxHoHxHBDoHSxHBD43oHBDxHoHSxHoHSBDfHfHfHfH44Solo 3CC1BD(fH)SS(fH)SS(fH)(fH)BD(fH)SS(fH)SS(fH)45(fH)BD(fH)SS(fH)SS(fH)(fH)BD(fH)SS(fH)SS(fH)46(fH)BD(fH)SS(fH)SS(fH)(fH)BD(fH)SS(fH)SS(fH)47(fH)BD(fH)SS(fH)SS(fH)(fH)BD(fH)SS(fH)SS(fH)48(fH)BD(fH)SS(fH)SS(fH)(fH)BD(fH)SS(fH)SS(fH)49(fH)BD(fH)SS(fH)SS(fH)(fH)BD(fH)SS(fH)SS(fH)50(fH)BD(fH)SS(fH)SS(fH)(fH)BD(fH)SS(fH)SS(fH)51BD(fH)(fH)SSSS(fH)(fH)BDSxH(LT)LMTHMT52Verse 3CC2BDxHfHxHSxHfHxHBDxHfHxHSoH53xHBDfHxHxHSfHxHxHBDxHfHxHSoH54xHBDfHxHxHSfHxHxHBDxHfHxHSoH55xHBDfHxHxHSfHxHxHBDxHfHxHSoH56xHBDfHxHxHSfHxHxHBDxHfHxHSoH57xHBDfHxHxHSfHxHxHBDxHfHxHSoH58xHBDfHxHxHSfHxHxHBDxHfHxHSoH59BDxHfHSxHfHxHBDHMTfHHMTfHLMT60ChorusxHBDxHoHSxHoHxHBDoHSxHBD61oHBDxHoHSxHoHxHBDoHSxHBD62oHBDxHoHSxHoHxHBDoHSxHBD63oHBDxHoHSxHoHxHBDoHSxHBD64oHBDxHoHSxHoHxHBDoHSxHBD65oHBDxHoHSxHoHxHBDLTCC2S66CC2BD(fH)SS(fH)SS(fH)(fH)BD(fH)SS(fH)SS(fH)67BD(fH)(fH)SSSS(fH)(fH)BDSxH(LT)LMTHMT68Chorus (Fade Out...)xHBDxHoHSxHoHxHBDoHSxHBD69oHBDxHoHSxHoHxHBDoHSxHBD70oHBDxHoHSxHoHxHBDoHSxHBD71oHBDxHoHSxHoHxHBDoHSxHBD72oHBDxHoHSxHoHxHBDoHSxHBD73oHBDxHoHSxHoHxHBDoHSxHBD