1=100StxStx442StxStxStxStx33Chorus 1CCBDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD4BDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD5BDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD6BDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD7BDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD8BDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD9BDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD10BDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD11CCBDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD12BDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD13BDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD14BDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD15Chorus 2BDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD16BDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD17BDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD18BDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD19CCBDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD20BDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD21BDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD22BDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD23BDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD24BDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD25BDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD26BDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD27Chorus 3BDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD28BDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD29BDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD30BDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD31CCBDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD32BDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD33BDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD34BDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD35BDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD36BDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD37BDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD38BDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD39Chorus 4BDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD40BDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD41BDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD42BDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD43CCBDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD44BDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD45BDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD46BDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD47BDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD48BDBDSSxHBDBDBDBDSSxHBDBD49TagSBD5051CCBDBDBDCCBDBD84352CCBD14