1=102442ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh3ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh4ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh5ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh6ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh7ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh8ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh9CCoHxHHCSllSh10ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh11ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh12ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh13ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh14ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh15ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh16ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh17ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh18ShCCBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh19ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh20ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh21ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh22ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh23ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh24ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh25xHBDxHxHxHHCSll26ShCCBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh27ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh28ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh29ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh30ShCCBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh31ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh32ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh33ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh34ShBDCC(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh35ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh36ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh37ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh38ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh39ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh40ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh41ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh42ShCCBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh43ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh44ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh45ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh46ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh47ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh48ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh49xHBDxHxHxHHCSll50ShCCBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh51ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh52ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh53ShBDCC(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShCCShoHxHHCSllShSh54ShBDCC(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh55ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh56ShBDCC(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh57ShBDCC(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShCCShoHxHHCSllShSh58BridgeShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh59ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShBDxHHCSllShSh60ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh61ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShBDxHHCSllShSh62ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh63ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShBDxHHCSllShSh64ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh65BDCC66ShBDCC(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh67ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh68ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh69ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh70ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh71ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh72ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh73ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh74taHCSlltataHCSll75taHCSlltataHCSll76taHCSlltataHCSll77taHCSlltataHCSll78taHCSlltataoHHCSllxH79taHCSlltataoHHCSllxH80taHCSlltataoHHCSllFTBDBDxH81ta82ShCCBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh83ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh84ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh85ShBDCC(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShCCShoHxHHCSllShSh86ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh87ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh88ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh89ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh90ShCCBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh91ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh92ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh93ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh94ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh95ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh96ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh97ShBD(Sh)(Sh)ShHCSllShBDShShoHxHHCSllShSh