1=128MTBDLTHFTLFTxHSBDxHBD442xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS3xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS4xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS5xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS6xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS7xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS8xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS9xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS10Verse 1xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS11xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS12xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS13xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS14xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS15xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS16xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS17xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS18xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS19xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS20xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS21xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS22Verse 2xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS23xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS24xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS25xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS26xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS27xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS28xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS29xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS30InterludexHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS31xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS32xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS33xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS34xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS35xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS36xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS37xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS38xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS39xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS40xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS41xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS42ChorusxHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS43xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS44xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS45xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS46xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS47xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS48xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS49xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS50xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS51xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS52xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS53xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS54SoloxHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS55xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS56xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS57xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS58xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS59xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS60xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS61xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS62xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS63xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS64xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS65xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS66InterludexHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS67xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS68xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS69xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS70xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS71xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS72xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS73xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS74xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS75xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS76xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS77xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS78xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS79xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS80xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS81xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS82xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS83xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS84xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS85xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS86xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS87xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS88xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS89OutroxHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS90xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS91xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS92xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS93xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS94xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS95xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHS9697LTLTLTLFTLFTLFT