1=50442=1003456789101112=13013BDMTBDHTSCHTHTHTFTHTBDHTFTMTSCBD314FTMTBDBDHTSCHTHTHTBDHTHTBDMTSC315MTHTSCHTHTHTHTHTMTSC316MTHTSCBDHTHTHTHTBDHTMTSCBD317MTFTHTSCBDHTHTHTHTFTHTBDMTSCFT318MTFTHTSCBDHTHTHTHTBDHTMTSCBD319MTBDHTSCHTHTHTHTHTMTSC320MTHTSCBDHTHTHTHTBDHTMTSCBD3212223MT3424MTFTBDHTSCBDHTHTHTHTBDHTMTSCFTBD44325MTBDSCBDSCMTSC26HTHTHTHTSCHTHTHTHTMTMTSCMTSC3327BDHTHTHTHTBDHTSCMTMTMTMTMTMTSCMTBDSC3328HTHTHTHTBDHTSCHTHTHTFTBDSC343329FTMTSCBDBDHTSCBDSCHTBDMTSC4430MTSCHTHTHTSCMT31MTHTSCHTHTHTHTHTMTSC332MTHTSCBDHTHTHTHTBDHTMTSCBD333MTFTHTSCBDHTHTHTHTFTHTBDMTSCFT334MTFTHTSCBDHTHTHTHTBDHTMTSCBD335MTBDHTSCHTHTHTHTHTMTSC336MTHTSCBDHTHTHTHTBDHTMTSCBD3373839MT3440MTFTBDHTSCBDHTHTHTHTBDHTMTSCFTBD44341MTBDSCBDSCMTSC42HTHTHTHTSCHTHTHTHTMTMTSCMTSC3343BDHTHTHTHTBDHTSCMTMTMTMTMTMTSCMTBDSC3344HTHTHTHTBDHTSCHTHTHTFTBDSC343345MTFTHTSCBDHTHTHTHTBDHTMTSCBD44346MTFTHTSCBDHTHTHTHTBDHTMTSCBD347MTFTHTSCBDHTHTHTHTBDHTMTSCBD348MTFTHTSCBDHTHTHTHTBDHTMTSCBD349MTFTHTSCBDHTHTHTHTBDHTMTSCBD350MTFTHTSCBDHTHTHTHTBDHTMTSCBD351MTFTHTSCBDHTHTHTHTBDHTMTSCBD352MTFTHTSCBDHTHTHTHTBDHTMTSCBD353MTFTHTSCBDHTHTHTHTBDHTMTSCBD354MTFTHTSCBDHTHTHTHTBDHTMTSCBD355HTSCHTHTHTBDHTSCHTHTHTBDSCMTBDMTSCBDMTSC3356HTSCHTHTHTBDHTSCHTHTHTBDSCMTBDMTSCBDMTSC3357BDHTSCHTHTHTBDSCHTBDHTHTHTSCHTHTSC3358HTHTHTHTBDSCHTHTHTHTFTBDSC343359FTMTSCBDBDHTSCBDHTSCBDMTSC4460BDMTSCBDHTSCBDHTSCBDMTSC61MTHTSCHTHTHTHTHTMTSC362MTHTSCBDHTHTHTHTBDHTMTSCBD363MTFTHTSCBDHTHTHTHTFTHTBDMTSCFT364MTFTHTSCBDHTHTHTHTBDHTMTSCBD365MTBDHTSCHTHTHTHTHTMTSC366MTHTSCBDHTHTHTHTBDHTMTSCBD3676869MT3470MTFTBDHTSCBDHTHTHTHTBDHTMTSCFTBD44371MTBDSCBDSCMTSC72HTHTHTHTSCHTHTHTHTMTMTSCMTSC3373BDHTHTHTHTBDHTSCMTMTMTMTMTMTSCMTBDSC3374HTHTHTHTBDHTSCHTHTHTFTBDSC343375MTSCHTBDSCHTSCBDSCMT4476MTHTSCHTSCMT77=130MTBDHTHTSCFTMTBDMTFTBDHTHTSCBDMT78=135MTBDHTHTSCFTMTBDMTFTBDHTHTSCBDMT79=140MTBDHTHTSCFTMTBDMTFTBDHTHTSCBDMT80=145MTBDHTHTSCFTMTBDMTFTBDHTHTSCBDMT81=150MTBDHTHTSCFTMTBDMTFTBDHTHTSCBDMT82=154MTBDHTHTSCFTMTBDMTFTBDHTHTSCBDMT83=160MTBDHTHTSCFTMTBDMTFTBDHTHTSCBDMT84=165MTBDHTHTSCFTMTBDMTFTBDHTHTSCBDMT85=171MTBDHTHTSCFTMTBDMTFTBDHTHTSCBDMT86=176MTBDHTHTSCFTMTBDMTFTBDHTHTSCBDMT87=180MTBDHTHTSCFTMTBDMTFTBDHTHTSCBDMT88=186MTBDHTHTSCFTMTBDMTFTBDHTHTSCBDMT89=192MTBDHTHTSCFTMTBDMTFTBDHTHTSCBDMT90=196MTBDHTHTSCFTMTBDMTFTBDHTHTSCBDMT91=50